Tag: praktyki zawodowe

Urlop pracownika młodocianego

https://cechfryzjerow.waw.pl/wp-content/uploads/2024/06/nastolatka-i-morze-980x400.jpg

Młodociany nabywa prawo do urlopu w wymiarze 12 roboczych dni z upływem 6 miesięcy od rozpoczęcia pierwszej pracy. Po upływie roku pracy młodocianemu przysługuje prawo do urlopu w wymiarze 26 dni roboczych. Zatem młodociany pracownik, w pierwszym roku pracy nabywa prawo do dwóch urlopów w łącznym wymiarze 38 dni (12+26).

WAŻNE! Prawo do kolejnego urlopu wypoczynkowego młodociany nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym.

Wymiar każdego następnego urlopu wypoczynkowego wynosi 26 dni roboczych, aż do roku, w którym młodociany kończy 18 lat. W roku kalendarzowym, w którym młodociany ukończy  18 lat, ma prawo do urlopu w wymiarze 20 dni roboczych, jeżeli prawo do urlopu uzyskał przed ukończeniem 18 lat.

Młodocianemu uczęszczającemu do szkoły należy udzielić urlopu w okresie ferii szkolnych. Młodocianemu, który nie nabył prawa do urlopu w wymiarze 12 lub 26 dni roboczych pracodawca może, na jego wniosek, udzielić zaliczkowo urlopu w okresie ferii.

W celu skorzystania przez młodocianego z zaliczkowego urlopu konieczny jest wniosek o jego udzielenie i zgoda pracodawcy. W razie braku stosownego wniosku i/lub zgody pracodawcy, pracownik jest zobowiązany świadczyć pracę.

Urlop bezpłatny młodocianego

Młodociany ma możliwość  skorzystania z urlopu bezpłatnego w okresie ferii. Co istotne, pracodawca jest obowiązany na wniosek pracownika młodocianego, ucznia szkoły dla pracujących, udzielić mu w okresie ferii szkolnych urlopu bezpłatnego w wymiarze nie przekraczającym łącznie z urlopem wypoczynkowym 2 miesięcy. Okres tego urlopu wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. W stosunku do pracowników młodocianych nie uczęszczających do szkoły, takiego obowiązku nie ma, ale jest możliwość.

Praktyki zawodowe u Mistrzów Fryzjerstwa

Podpisując umowę przez Cech masz zagwarantowane:

  • naukę pod okiem najbardziej doświadczonych mistrzów,
  • 36 miesięcy nauki w trakcie której zdobędziesz bardzo konkretne umiejętności z zakresu strzyżenia, koloryzacji, stylizacji i kręcenia włosów,
  • pensję i ubezpieczenie (Dziennik Urzędowy RP „Monitor Polski” (§ 19 rozporządzenia z 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania),
  • bardzo dobre przygotowanie do egzaminu czeladniczego, po zdaniu którego masz uprawnienia zawodowe niemal na cały świat.

Zgłoś się już dziś