Miesiąc: luty 2019

budynek Ministerstwa Finansów

Ostrzeżenie Min. Finansów

Ministerstwo Finansów ostrzega przed wiadomościami o błędzie w deklaracji

Z sygnałów docierających do Ministerstwa Finansów wynika, że niektórzy podatnicy otrzymują wiadomości e-mail o tytule „Wezwanie do złożenia wyjaśnienia”, które odnoszą się do rzekomych błędów w deklaracjach podatkowych. W „wezwaniu” jest też mowa o ustosunkowaniu się do korespondencji w ciągu 7 dni.

„Ministerstwo Finansów nie jest autorem takich wiadomości. Adres nadawcy mf.gov@ministerstwofinansow54.pl nie jest adresem e-mail Ministerstwa Finansów, a procedury administracyjne nie przewidują składania wyjaśnień drogą mailową” – czytamy w komunikacie resortu finansów.

Resort ostrzega również, że otwarcie załącznika do wiadomości albo umieszczonych w niej linków do innych stron może tworzyć niebezpieczeństwo, szczególnie w kontekście zainfekowania komputera szkodliwym oprogramowaniem czy też przekazania danych podatnika nieuprawnionym do tego osobom. Odradzane jest też wysyłanie odpowiedzi do nadawcy.

Trudności z wprowadzeniem przekazu sprawozdań finansowych w formie elektronicznej

W związku z interwencją,  Związku Rzemiosła Polskiego o problemach (m.in. u Rzecznika MŚP) na jakie napotykają organizacje rzemieślnicze z wdrożeniem przekazu sprawozdań finansowych w formie elektronicznej Biuro Rzecznika zwróciło się do przedsiębiorców i organizacji o informację nt. trudności z tym związanych i na czym one polegają (poniżej pismo Biura Rzecznika).  Uprzejmie prosimy o udzielenie poparcia dla postulatu ZRP o przedłużenie wdrożenia  tego obowiązku  dla mikroprzedsiębiorstw,  o  co najmniej o 1 rok i przekazanie swojej opinii w tej sprawie do Biura Rzecznika, najpóźniej do 26 lutego, na adres:

rada.przedsiebiorcow@rzecznikmsp.gov.pl, do wiadomości Związku Rzemiosła Polskiego na dres:  lutow@zrp.pl

Załączamy też pismo ZRP skierowane w tej sprawie do Rzecznika MSP.pismo ws wdrożenia sprwozdania elektronicznego

Członkinie komisji egzaminacyjnych poszukiwane – SZKOLENIE

Związek Rzemiosła Polskiego poszukuje PAŃ, które zostaną przygotowane do funkcji członkiń komisji egzaminacyjnych izb rzemieślniczych.

Wymagania:

  1. wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe i tytuł mistrza w zawodzie, którego dotyczy komisja, lub w zawodzie wchodzącym w zakres tego zawodu, którego dotyczy komisja, lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu mistrza, albo
  2. wykształcenia co najmniej średniego i tytułu technika w zawodzie, którego dotyczy komisja, lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu technika,
  3. członkami komisji mogą być także osoby, które są wpisane do ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w zakresie przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,
  4. uzyskanie rekomendacji izby rzemieślniczej na członka komisji egzaminacyjnej czeladniczej lub mistrzowskiej ze wskazaniem zawodu.

Zakwalifikowane kandydatki wezmą udział w szkoleniu oraz uzyskają zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia, o którym mowa w art. 3 ust. 3g pkt 7 ustawy o rzemiośle.

TERMIN SZKOLENIA:  21-22.03.2019r.

MIEJSCE: POZNAŃ

Celem szkolenia jest dostarczenie niezbędnej wiedzy z zakresu procesu walidacji związanej z kwalifikacjami czeladnika i mistrza (dotyczy różnych zawodów).

Projekt nie przewiduje zwrotu kosztów podróży uczestniczek.

Osoby zainteresowane prosimy o nadsyłanie zgłoszeń w terminie do 27.02.2019r. w oparciu o Regulamin (Załącznik_EWR_JK_01_2018__REGULAMIN) oraz z wykorzystaniem Formularza (NABÓR.formularz.II.etap.KOBIETY)

na adres e-mail: lewicka@zrp.pl
lub
Związek Rzemiosła Polskiego
ul. Miodowa 14, 00-246 Warszawa,
fax: 22-50-44-230