Statut

logo Cechu Fryzjerów i Rzemiosł Różnych

Władze Cechu Fryzjerów i Rzemiosł Różnych:


Krzysztof Piecychna
– Straszy Cechu

Elwira Winkowska – Podstarszy Cechu

Agnieszka Woźniak – Członek Zarządu

Józef Rafał Foremnik – Członek Zarządu

Joanna Poświata – Skarbnik

Biuro Cechu:

Joanna Falak – kierownik biura Cechu

Anna Madejska – gł. księgowa

 

STATUT
CECHU FRYZJERÓW I RZEMIOSŁ RÓŻNYCH

Tekst jednolity uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków w dniu 6 marca 2018 r.
Protokół Walnego Zgromadzenia nr 1/2018, pkt. 10 porządku obrad.

I. POSTANOWIENIE OGÓLNE:

§ 1

1. Cech Fryzjerów i Rzemiosł Różnych w Warszawie, z zastrzeżeniem postanowień § 6 ust. 3, jest dobrowolną społeczno-zawodową organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła.

2. Cech jest terenową strukturą Związku Rzemiosła Polskiego jako reprezentatywnej organizacji pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i Wojewódzkich Komisji Dialogu Społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2001 r. nr 6, poz. 56; nr 42, poz. 475; nr 100, poz. 1080).

3. Cech posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. Nr 17, poz. 92; z 1997 r. nr 121, poz. 769 i 770; z 2001 r. nr 129, poz. 1445), zwanej w dalszych postanowieniach niniejszego Statutu „ustawą z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle”, ustaw wymienionych w ust. 2 oraz niniejszego Statutu.

§ 2

Cech prowadzi działalność na terenie m. st. Warszawy i województwa mazowieckiego w zakresie następujących rzemiosł: fryzjerstwo, kosmetyka, manicure, pedicure, strzyżenie i pielęgnacja zwierząt oraz pozostałych rzemiosł.

§ 3

1. Cech nosi nazwę: CECH FRYZJERÓW i RZEMIOSŁ RÓŻNYCH.

2. Siedzibą Cechu jest Warszawa.

§ 4

Cech jest członkiem Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości na zasadzie dobrowolności

II. ZADANIA CECHU:

§ 5

1. Zadaniem Cechu jest utrwalanie więzi środowiskowych, postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodu, a także prowadzenia na rzecz członków działalności społeczno-organizacyjno kulturalnej, oświatowej i gospodarczej, a także reprezentowanie interesów członków wobec organów administracji i sądów.

2. Do zadań Cechu należą w szczególności:

1) utrwalanie więzi środowiskowych i postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodowej,

2) prowadzenie wśród członków pracy społeczno-organizacyjnej mającej na celu szerzenie zasad etyki zawodowej oraz prawidłowego i rzetelnego wykonywania zawodu,

3) współpraca z organizacjami politycznymi i społecznymi, zwłaszcza w dziedzinie podnoszenia świadomości społeczno – politycznej członków,

4) reprezentowanie interesów członków wobec terenowych organów administracji i sądów oraz organizacji społecznych i gospodarczych,

5) prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie edukacji oświatowej i zawodowej, organizowania pokazów, konkursów i mistrzostw fryzjerskich ogólnopolskich i międzynarodowych, sprzedaży hurtowej perfum i kosmetyków, sprzedaży detalicznej kosmetyków i artykułów toaletowych, pozostałej sprzedaży detalicznej oraz prowadzenie Muzeum Fryzjerstwa Artystycznego,

6) przedstawianie, właściwym terenowym organom administracji państwowej, wniosków dotyczących zadań rzemiosła oraz środków niezbędnych dla wykonywania tych zadań,

7) badanie i ocena sytuacji oraz warunków pracy rzemiosła na terenie działania Cechu, stanu wykorzystania jego możliwości usługowych i produkcyjnych,

8) udzielanie członkom pomocy w drodze udzielania porad i informacji, wystąpień i interwencji,

9) udzielanie informacji o usługach świadczonych przez członków oraz ich możliwościach produkcyjnych,

10) rozpatrywanie skarg na działalność członków

11) popieranie i rozwijanie postępu technicznego i gospodarczego w rzemiośle, otaczania opieką członków pracujących nad wynalazczością i usprawnieniami technicznymi, organizowanie i popieranie klubów postępu technicznego, popieranie rozwoju działalności artystycznej, organizowanie konkursów, wystaw, pokazów oraz muzeów,

12) współdziałanie z jednostkami naukowo-badawczymi, zwłaszcza w zakresie
udostępniania członkom nowych technologii, wymiany doświadczeń, projektów wynalazczych wraz z informacją o możliwościach ich zastosowania przez członków,

13) organizowanie pomocy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych członków
i zatrudnionych przez nich pracowników,

14) wykonywanie na podstawie upoważnienia właściwej Izby Rzemieślniczej, zadań z zakresu nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych zatrudnionych w zakładach prowadzonych przez członków Cechu.

15) zgłaszanie kandydatur przedstawicieli Cechu w Powiatowej Radzie Zatrudnienia,

16) organizowanie pomocy instruktażowej i szkoleń w zakresie bhp oraz warunków sanitarno-epidemiologicznych,

17) organizowanie działalności socjalnej, kulturalnej i oświatowej dla członków i ich rodzin oraz dla uczniów i pracowników Cechu i zakładów, a także członków ich rodzin,

18) delegowanie przedstawicieli rzemiosła do organów kolegialnych, w których udział przedstawicieli rzemiosła przewidują przepisy szczególne, oraz do organizacji społecznych, w pracy których uczestniczy rzemiosło,

19) dokonywanie, na wniosek osób zainteresowanych, fachowej oceny pracy wykonywanej przez członków Cechu i wydawanie w tym rzemiośle opinii,

20) prowadzenie działalności w zakresie zaopatrywania członków Cechu, w materiały do wykonywanie usług,

21) prowadzenie obsługi informacyjnej wobec członków Cechu z zakresu spraw dotyczących działalności gospodarczej,

22) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych,

III. CZŁONKOWIE I ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 
§ 6

1. Członkami Cechu mogą być osoby fizyczne oraz wspólnicy spółek cywilnych osób fizycznych prowadzący działalność gospodarczą na warunkach określonych w ustawie z dnia 22 marca 1989 r., o rzemiośle w zakresie określonym w § 2.

2. Członkami Cechu mogą być również inne osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą nie spełniające warunków określonych w ustawie z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle, jeżeli złożą deklarację i zostaną przyjęci do Cechu na czas określony, nie krótszy niż 3 (trzy) lata.

3. Osoba wykonująca działalność gospodarczą na warunkach określonych w ustawie z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle i zatrudniająca pracowników w celu przygotowania zawodowego w rzemiośle, obowiązana jest uzyskać członkostwo Cechu, o ile nie jest członkiem właściwej Izby Rzemieślniczej, a działalność tę prowadzi na terenie określonym w § 2.

4. Osoby, które nabyły członkostwo w Cechu na podstawie przepisów obowiązujących przez wejściem w życie niniejszego Statutu, zachowują swe uprawnienia członkowskie do czasu ich wygaśnięcia, w wypadkach określonych w tym Statucie.

§ 7
  1. 1. Warunkiem przyjęcia na członka Cechu jest złożenie deklaracji. Deklaracja powinna być podpisana przez zainteresowanego, zawierać jego imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz oświadczenie dotyczące gotowości uiszczania składek członkowskich.
  2. 2. Organem uprawnionym do przyjmowania członków jest Zarząd.
  3. 3. Uchwała w sprawie przyjęcia powinna być podjęta najpóźniej w ciągu miesiąca od dnia złożenia deklaracji.
  4. 4. Osoby, które nabyły członkostwo w Cechu z mocy ustawy o wykonywaniu i organizacji rzemiosła zachowują uprawnienia członkowskie jeżeli spełniają warunki określone w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle.
§ 8

1. O decyzji przyjęcia lub odmowy przyjęcia na członka Cechu zawiadamia się pisemnie zainteresowanego w ciągu 2 tygodni od dnia jej podjęcia. Zawiadomienie o odmowie przyjęcia powinno zawierać uzasadnienie.

2. Od odmownej decyzji Zarządu zainteresowanemu służy odwołanie do Walnego Zgromadzenia w ciągu 14 dni od daty doręczenia. Odwołanie powinno być rozpatrzone przez Walne Zgromadzenie na najbliższym zgromadzeniu, nie później niż w ciągu roku od daty jego złożenia.

§ 9

1. Członkowie mają prawo do:
1) korzystania z pomocy i świadczeń Cechu w zakresie określonym w § 5 Statutu,
2) wybierania i wybieralności do organów Cechu,
3) zgłaszania wniosków zmierzających do usprawnienia Cechu,
4) wnoszenia odwołań do uchwał Zarządu Cechu dotyczących praw członka – do Walnego Zgromadzenia,
5) obecności na obradach organów Cechu przy rozpatrywaniu odwołań, stawianych im zarzutów i skarg oraz do udzielania wyjaśnień,
6) wglądu w protokóły Walnych Zgromadzeń i roczne sprawozdania Zarządu Cechu, protokóły i pisma pokontrolne oraz sprawozdania z wykonania zleceń,
7) uzyskiwanie informacji od organów Cechu na Walnych Zgromadzeniach, zebraniach Sekcji Cechowych lub innych formach o działalności Cechu, jago wynikach oraz zamierzeniach.

2. Nie ma prawa wybieralności członek Cechu, który:
1) został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem Sądu Powszechnego,
2) został pozbawiony prawa wybieralności prawomocnym orzeczeniem Sądu Cechowego,
3) zalega z wpłaceniem składki cechowej powyżej trzech miesięcy, mimo wezwania, o którym mowa w § 25 ust. 3 Statutu,
4) nie posiada kwalifikacji zawodowych, o których mowa w ustawie z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle.

§ 10

Członkowie Cechu obowiązani są:
1) przestrzegać prawa, etyki i godności zawodowej oraz zasad współżycia społecznego,
2) stosować się do przepisów Statutu oraz uchwał organów organizacji rzemieślniczych,
3) regularnie wpłacać składki cechowe w obowiązującej wysokości,
4) poddawać kontroli działalność nowego zakładu w zakresie postrzegania zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła,
5) podnosić jakość usług oraz kulturę obsługi klientów,
6) rzetelnie, sumiennie i terminowo wykonywać zlecone przez klientów prace, a w razie reklamacji w ten sam sposób rozpatrywać je i załatwiać.

§ 11

Członek Cechu jest obowiązany w ciągu 30 dni zawiadomić Cech o zaniechaniu wykonywania rzemiosła lub o przeniesieniu siedziby zakładu rzemieślniczego poza teren działalności Cechu.

§ 12

Członkostwo Cechu ustaje na skutek:
1) wystąpienia,
2) wykreślenia,
3) wykluczenia,
4) śmierci.

§ 13

1. Członek Cechu może wystąpić z niego za wypowiedzeniem. Wypowiedzenie powinno być dokonane pod nieważnością w formie pisemnej.

2. Wystąpienie członka z Cechu następuje po upływie 3 miesięcy od dnia zgłoszenia pisemnego wypowiedzenia do Zarządu Cechu, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło wypowiedzenie.

§ 14

Wykreślenie członka z Cechu następuje w przypadku utraty przez niego statutowych uprawnień do zrzeszania się w Cechu.

§ 15

Uchwałę o wykreśleniu członka podejmuje Zarząd.

§ 16

1. O wykreśleniu członka Cech obowiązany jest powiadomić zainteresowanego listem poleconym w ciągu 14 dni od daty podjęcia decyzji oraz podać uzasadnienie wraz z pouczeniem o możliwości odwołania się.

2. Uchwała w sprawach określonych w ust. 1 staje się skuteczna z datą doręczenia zainteresowanemu zawiadomienia o wykreśleniu wraz z uzasadnieniem. Zawiadomienie zwrócone na skutek nie zgłoszenia przez członka zmiany podanego przez niego adresu ma moc prawną doręczenia.

3. Członkowi wykreślonemu przysługuje prawo odwołania się w sposób i w terminie określonym w § 59 Statutu.

4. Członek wykreślony ma prawo być obecny na Walnym Zgromadzeniu w czasie rozpatrywania jego odwołania i popierać je oraz składać wyjaśnienia.

5. O terminie Walnego Zgromadzenia, na którym ma być rozpatrzona sprawa odwołującego się, powinien być on zawiadomiony przez Zarząd pod wskazanym przez siebie w odwołaniu adresem w sposób określony w § 24 ust. 1 Statutu.

6. W przypadku uwzględnienia przez Walne Zgromadzenie odwołania od uchwały Zarządu w sprawie wykreślenia – zainteresowany zachowuje ciągłość członkostwa w Cechu.

§ 17

1. Wysokość składki członkowskiej ustala Walne Zgromadzenie uwzględniając finansowanie działalności organizacyjno – samorządowej Cechu i inne jego wydatki oraz wydatki na działalność statutową organizacji, której Cech jest członkiem. Walne Zgromadzenie może upoważnić Zarząd Cechu do ustalenia wysokości składki cechowej w okresie między Walnymi Zgromadzeniami. O wysokości składki cechowej Cech zawiadamia członków ze wskazaniem podstaw ustalenia składki oraz terminów jej płatności.

2. Nieuregulowane składki w ciągu 3 miesięcy podlegają ściągnięciu w trybie postępowania sądowego.

§ 18

1. Uchwałą Walnego Zgromadzenia można nadać godność:
1) „Honorowego Starszego” lub „Honorowego Członka Zarządu” Cechu osobom, które położyły szczególne zasługi dla Cechu lub rozwoju rzemiosła, a nie prowadzą zakładów rzemieślniczych.

2. Osoby posiadające tytuły honorowe mają prawo brać udział w Walnych Zgromadzeniach z głosem doradczym oraz korzystać ze świadczeń socjalnych i kulturalnych Cechu w zakresie przysługującym członkom.

§ 18 a

1. Osoba prawna, której profil działalności obejmuje bądź związany jest z celami i zadaniami Cechu może zostać członkiem wspierającym.

2. Członek wspierający ma obowiązek udzielać Cechowi pomocy finansowej oraz opłacać zadeklarowaną składkę członkowską w wysokości nie mniejszej niż uchwalona przez Walne Zgromadzenie.

3. Członek wspierający ma prawo brać udział przez swojego przedstawiciela w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym.

4. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Cechu na podstawie pisemnej deklaracji.

5. Członek wspierający obowiązany jest przestrzegać postanowień Statutu Cechu i uchwał władz Cechu oraz terminowo wywiązywać się z zadeklarowanych świadczeń.

IV. ORGANY CECHU

§ 19

1. Organami Cechu są:

A) Walne Zgromadzenie Członków,
B) Zarząd,
C) Komisja Rewizyjna,
D) Sąd Cechowy.

2. Członek Cechu może być wybrany tylko do jednego z organów wymienionych w ust. 1 litery B), C) i D).

3. Osoba pełniąca funkcję w organach statutowych ma obowiązek przy pełnieniu tej funkcji przestrzegać przepisów prawa, statutu i uchwał organów statutowych organizacji rzemieślniczych, postępować sumiennie i uczciwie, zgodnie z zasadami współżycia społecznego i interesem reprezentowanego środowiska.

4. Wybory Starszego Cechu oraz do organów, o których mowa w ust. 1 lit. B), C) i D) dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. W przypadku gdy na Starszego Cechu oraz organów wymienionych w ust. 1 lit. B), C) i D) ilość kandydatów jest równa ilości miejsc mandatowych wybory mogą być dokonane w głosowaniu jawnym za zgodą 2/3 liczby obecnych uprawnionych do głosowania.

5. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia przez organ Cechu uchwały uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw i przeciw uchwale.

6. Za udział w posiedzeniach organów Cechu, z wyjątkiem Walnego Zgromadzenia, a także w posiedzeniach Komisji Zarządu Cechu, członkowie otrzymują diety i zwrot kosztów podróży wg zasad ustalonych przez Zarząd Cechu.

A) WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

§ 20

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Cechu powołanym do podejmowania
uchwał w sprawach należących do jego zakresu działania.

§ 21

1. Do zakresu działania Walnego Zgromadzenia należy:

1) uchwalenie Statutu i jego zmian,

2) wybór i odwoływanie Starszego Cechu i pozostałych członków Zarządu, przewodniczących i pozostałych członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Cechowego.

3) określenie wysokości składek cechowych oraz dobrowolnych świadczeń rzemieślników z uwzględnieniem postanowień § 17 ust. 1 Statutu,

4) uchwalenie planów i programów rozwoju rzemiosła, planów finansowych oraz podziału nadwyżki budżetowej Cechu,

5) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i bilansów oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Cechu, Zarządu i Komisji Rewizyjnej w tych sprawach i udzielania absolutorium członkom Zarządu,

6) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości,

7) podejmowanie uchwał o przystąpieniu do organizacji samorządu rzemiosła lub wystąpienia z nich,

8) upoważnienie Zarządu do zaciągania pożyczek oraz zbywania ruchomości Cechu mających wartość historyczną, artystyczną i naukową,

9) uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,

10) nadawanie godności Honorowego Starszego Cechu lub Honorowego Członka Zarządu,

11) rozpatrywanie odwołań członków Cechu od uchwał Zarządu Cechu,

12) wybieranie delegatów na zjazdy delegatów samorządu rzemiosła,

13) podejmowanie uchwał w innych sprawach przedstawionych do rozpatrzenia w trybie przewidzianym w Statucie.

§ 22

Odwołania członka Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Sądu Cechowego – przed upływem kadencji – może nastąpić przez Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów, oddanych w głosowaniu tajnym.

§ 23

1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przynajmniej 1 raz w roku. Walne Zgromadzenie zwołuje, na podstawie uchwały Zarządu Starszy Cechu lub w jego zastępstwie Podstarszy Cechu.

2. Ponadto Zarząd powinien podjąć uchwałę o zwołaniu Walnego Zgromadzenia na żądanie:

1) Komisji Rewizyjnej,
2) ¼ ogólnej liczby członków Cechu.

3. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania.

4. W przypadkach wskazanych w ust. 2 Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu 6 tygodni od daty złożenia żądania. Jeżeli to nie nastąpi Walne Zgromadzenie może zwołać Komisja Rewizyjna lub Komisja wybrana przez 1/4 ogólnej liczby Członków Cechu.

§ 24

1. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zawiadamia się członków listem poleconym lub innym sposobem z potwierdzeniem odbioru, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział zaproszone osoby.

2. W zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu należy zamieścić również informację o wyłożeniu do wglądu w biurze Cechu – odpowiednio do porządku obrad – następujących materiałów:

1) zamknięcia rachunkowego za rok ubiegły,
2) sprawozdania Zarządu,
3) projektów podstawowych uchwał,
4) protokołu poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

3. Członkom, którzy zalegają z uiszczaniem składek cechowych powyżej trzech miesięcy należy w zawiadomieniu przypomnieć, że w przypadku nieprzedłożenia dowodu zapłacenia zaległych składek – będą pozbawieni prawa wybieralności do Organów Cechu.

§ 25

1. Walne Zgromadzenie otwiera Starszy lub Podstarszy Cechu. Walne Zgromadzenie wybiera spośród członków Cechu prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz.

2. Przewodniczący zgromadzenia ma prawo, po uprzednim trzykrotnym upomnieniu, wykluczyć ze zgromadzenia osoby, które nie stosują się do zarządzeń porządkowych.

3. Szczegółowe zasady i tryb Walnego Zgromadzenia określa regulamin.

§ 26

1. Walne Zgromadzenie zwołane zgodnie z postanowieniami § 25 Statutu jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, jeżeli liczba obecnych przy ich podejmowaniu wynosi co najmniej ¼ części członków Cechu.

2. W razie nie dojścia do skutku Walnego Zgromadzenia, z powodu braku wymaganej liczby obecnych członków, Walne Zgromadzenie odbywa się w drugim terminie podanym w zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu, które jest prawomocne bez względu na liczbę obecnych.

3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, jeżeli Statut nie stanowi inaczej.

4. Uchwały o zmianie Statutu, uzupełnieniu porządku obrad oraz w sprawach wprowadzonych dodatkowo do porządku obrad wymagają dla swej ważności 2/3 głosów. Uchwałą o uzupełnieniu porządku obrad nie może być objęta sprawa zmiany Statutu.

5. W głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu biorą udział jedynie członkowie Cechu.

§ 27

1. Uchwały na Walnym Zgromadzeniu zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, jeżeli Statut nie stanowi inaczej. Na żądanie większości obecnych członków Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w głosowaniu tajnym.

2. Protokół Walnego Zgromadzenia podpisuje przewodniczący i sekretarz.

B) ZARZĄD CECHU

§ 28

Zarząd Cechu jest organem wykonawczym Cechu i ponosi odpowiedzialność za prawidłową jego działalność.

§ 29

1. Zarząd składa się z 5 – 9 osób, w tym ze Starszego Cechu, Podstarszego Cechu, Sekretarza, Skarbnika oraz co najmniej jednego Członka. Walne Zgromadzenie wybiera oddzielnie Starszego Cechu, a pozostałych Członków Zarządu Cechu razem. Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów, lecz nie mniej niż 50% głosów plus 1 głos.

2. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera Podstarszego, Sekretarza i Skarbnika.

3. Kadencja Zarządu trwa 4 lata (do 4 lat).

4. Do Zarządu Cechu mogą być wybierani jedynie członkowie Cechu. Prawo do zgłaszania kandydatów do Zarządu przysługuje sekcjom.

5. Kandydat na członka Zarządu powinien posiadać co najmniej 5 letni okres członkostwa w Cechu.

6. Walne Zgromadzenie może odwołać tych członków Zarządu, którym nie udzieliło absolutorium. W tym przypadku nie stosuje się przepisu § 26 ust. 4 Statutu.

§ 30

W przypadku ustąpienia lub odwołania Członka Zarządu przed upływem kadencji należy dokonać wyborów uzupełniających. W przypadku ustąpienia lub odwołania Starszego Cechu do czasu wyboru przez najbliższe Walne Zgromadzenie zastępuje go Podstarszy.

§ 31

Zarząd prowadzi wszystkie sprawy Cechu, z wyjątkiem zastrzeżonych do kompetencji innych organów Cechu.

§ 32

Do zakresu działania Zarządu należy kierowanie całokształtem działalności Cechu, a w szczególności:

1) reprezentowanie interesów członków wobec terenowych organów administracji i sądów, organizacji społecznych i gospodarczych,

2) gospodarowanie funduszami i majątkiem Cechu, z zastrzeżeniem uprawnień Walnego Zgromadzenia wskazanych w § 21 Statutu.

3) zwoływanie Walnych Zgromadzeń i przygotowywanie wniosków na te Zgromadzenia,

4) powoływanie komisji spośród członków Cechu, na okres kadencji Zarządu,

5) realizowanie ustalonych zasad współdziałania ze Spółdzielniami rzemieślniczymi,

6) skreślony

7) rozpatrywanie i rozstrzyganie skarg i wniosków, a zwłaszcza skarg klientów na niewłaściwe lub nieterminowe wykonywanie zamówień przez członków Cechu,

8) ustalanie zakresu obowiązków i wysokości wynagrodzenia dla pracowników Cechu,

9) przyjmowanie oraz wykreślanie członków Cechu,

10) ustalanie opłat za świadczenia Cechu,

11) nadawanie godności Honorowego członka Cechu osobom, które przez ostatnie 10 lat były członkami Cechu i z powodu przejścia na emeryturę lub rentę zaprzestały prowadzenia działalności rzemieślniczej.

§ 33

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na miesiąc.

2. Na wniosek Komisji Rewizyjnej posiedzenia Zarządu powinno odbyć się w możliwie najkrótszym terminie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku.

§ 34

1. Posiedzenia Zarządu Cechu zwołuje Starszy Cechu lub Podstarszy.

2. O czasie i miejscu posiedzeń Zarządu powiadomieni są na 5 dni przez terminem wszyscy członkowie Zarządu.

§ 35

1. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane przy obecności co najmniej połowy liczby członków, w tym Starszego lub Podstarszego Cechu.

2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. Przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia Zarządu.

3. Szczegółowe zasady i tryb pracy Zarządu i jego Komisji określają regulaminy uchwalone przez Zarząd.

C) KOMISJA REWIZYJNA.

§ 36

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Cechu, z wyjątkiem Walnego Zgromadzenia i orzecznictwa Sądu Cechowego.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków Cechu na okres kadencji Zarządu. Walne Zgromadzenie wybiera oddzielnie Przewodniczącego, a pozostałych członków Komisji Rewizyjnej razem. Warunkiem wybory jest uzyskanie największej liczby głosów, lecz nie mniej niż 50% + 1. Członkowie wybierają spośród siebie Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.

§ 37

1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

1) badanie przynajmniej raz na pół roku działalności statutowej Cechu, z tym ze na wniosek ¼ ogólnej liczby członków Cechu – Zarządu Cechu – badanie powinno być przeprowadzane w każdym czasie,

2) badanie rocznych sprawozdań finansowych (bilansów) oraz zgłaszanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w tych sprawach,

3) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z dokonanych czynności,

4) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi,

5) wydawanie zaleceń Zarządowi w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.

2. Szczegółowo zasady i tryb pracy komisji określa regulamin uchwalony przez Komisję Rewizyjną.

D) SĄD CECHOWY

§ 38

Członkowie Cechu podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszanie zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła.

§ 39

1. Sąd Cechowy składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków Cechu na okres kadencji Zarządu. Walne Zgromadzenie wybiera oddzielnie Przewodniczącego, a pozostałych członków Sądu Cechowego razem. Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów, lecz nie mniej niż 50% + 1.

2. Sąd Cechowy wybiera spośród siebie Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.

§ 40

1. Sąd Cechowy rozpatruje sprawy na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy.
2. Sąd Cechowy orzeka w składzie co najmniej połowy statutowej liczby członków, w tym Przewodniczącego lub jego Zastępcy.

§ 41

1. Sąd Cechowy może orzekać następujące kary:

1) upomnienie,
2) naganę,
3) pozbawienie prawa do korzystania z określonych świadczeń Cechu na okres 1 roku,
4) pozbawienie prawa wybieralności do organów cechowych na okres do 3 lat,
5) wykluczenie.

2. W przypadku rozpatrywania sprawy członka Sąd Cechowy może niezależnie od orzeczenia kary – zgłaszać wnioski o odwołanie z pełnionej funkcji w organach statutowych organizacji rzemieślniczych.

3. W przypadku rozpatrywania sprawy powstałej wskutek skarg osób korzystających ze świadczeń członka i uznanie skargi za zasadną, Sąd niezależnie od orzeczenia kary może zalecić naprawienie wyrządzonej szkody materialnej.

§ 42

1. Wykluczenie członka z Cechu może nastąpić jedynie z ważnej przyczyny w przypadku, gdy z jego winy dalsze członkostwo sprzeczne jest z postanowieniami Statutu Cechu lub zasadami współżycia społecznego. Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu członka Cechu Sąd zasięga obligatoryjnie opinii radcy prawnego.

2. Za ważną przyczynę wykluczenia należy uznać w szczególności:

1) popełnienie przestępstwa w celu uzyskania korzyści materialnych lub z innych niskich pobudek, jeżeli przestępstwo zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem Sądu,
2) umyślne działanie na szkodę Cechu,
3) uporczywe nie wykonywanie podstawowych obowiązków członkowskich,
4) naruszanie zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła.

§ 43

1. Od orzeczenia Sądu Cechowego służy odwołanie do rzemieślniczego Sądu Odwoławczego, działającego w organizacji, której Cech jest członkiem, w ciągu 1 miesiąca od doręczenia orzeczenia, z wyjątkiem wykluczenia.
2. Orzeczenia rzemieślniczego Sądu Odwoławczego są ostateczne.

§ 44

Wykonywanie prawomocnych orzeczeń Sądu należy do Zarządu Cechu.

§ 45

Zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz szczegółowy tryb postępowania dyscyplinarnego określa Walne Zgromadzenie.

V. SEKCJE ZAWODOWE I KLUB FRYZJERSTWA ARTYSTYCZNEGO.

§ 46

1. Członkowie Cechu wykonujący jednakowe lub pokrewne rzemiosła tworzą sekcje zawodowe.

2. W Cechu działa Klub Fryzjerstwa Artystycznego na prawach sekcji zawodowej.

3. Powoływanie sekcji, a także Klubu Fryzjerstwa Artystycznego należy do właściwości Zarządu Cechu.

4. Pierwsze zebranie sekcji i Klubu Fryzjerstwa Artystycznego zwołuje Zarząd Cechu.

5. Na pierwszym zebraniu Zarząd Cechu wybiera Przewodniczącego sekcji, a także Klubu Fryzjerstwa Artystycznego oraz ich zastępców.

6. Do zadań sekcji należy:

1)  oddziaływanie na rzemieślników w kierunku zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań społeczno – gospodarczych rzemiosła,

2) prowadzenie działalności mającej na celu podnoszenia etyki zawodowej rzemiosła,

3) wnioskowanie w sprawach rozwoju rzemiosła danego regionu lub zawodu,

4) otaczanie opieką uczniów pobierających naukę zawodu oraz udzielanie pomocy rzemieślnikom prowadzącym nowe zakłady rzemieślnicze,

5) aktywizowanie rzemieślników do udziału w czynach społecznych.

7. Zadaniem Klubu Fryzjerstwa Artystycznego jest organizowanie i branie udziału w pokazach fryzjerskich, zgrupowaniach, konkursach klubowych ogólnopolskich i międzynarodowych i wszelkiego rodzaju szkolenia uczniów, czeladników i mistrzów.

8. Szczegółowe zadania i tryb pracy Klubu Fryzjerstwa Artystycznego określa regulamin uchwalony przez Zarząd Cechu.

9. Ewentualne wydatki sekcji i Klubu Fryzjerstwa Artystycznego określa regulamin uchwalony przez Zarząd Cechu.

10. Sekcje zawodowe oraz Klub Fryzjerstwa Artystycznego nie mają prawa do występowania na zewnątrz, a opinie swe i postulaty przedstawiają Zarządowi Cechu.

VI. KOMISJE ZARZĄDU CECHU

§ 47

1. Dla wykonania zadań Cechu, zwłaszcza w zakresie szerzenia zasad estetyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła oraz właściwego rozpatrywania skarg na działalność zrzeszonych członków, Zarząd cechu może powołać Komisje Kontroli Społecznej oraz Komisje ds. Skarg i Wniosków.

2. Komisje maja charakter doradczy i opiniujący, a wnioski ze swych czynności przedstawiają Zarządowi.

3. Kadencja Komisji jest równa kadencji Zarządu.

§ 48

1. W skład Komisji powoływani są członkowie odznaczający się wysokim poziomem etyki zawodowej i kwalifikacji zawodowych.

2. Komisje mogą korzystać, za zgodą Zarządu, z opinii rzeczoznawców.

§ 49

1. Do zadań Komisji Kontroli Społecznej należy badanie i analizowanie działalności zakładów rzemieślniczych w zakresie postrzegania zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła.

2. W toku kontroli Komisja powinna zwracać uwagę rzemieślnikowi na stwierdzone uchybienia oraz omawiać z nim i wyjaśniać zasady prawidłowego prowadzenia zakładu.

§ 50

Do zadań Komisji ds. Skarg i Wniosków należy badanie i analizowanie skarg na działalność zrzeszonych członków oraz rozpatrywanie wniosków zmierzających do usprawnienia działalności Cechu.

§ 51

Tryb pracy i szczegółowe zadanie Komisji określa Zarząd Cechu.

VII. ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ CECHU

§ 52
1. Środki finansowe Cechu stanowią składki członkowskie, opłaty za świadczenia Cechu, dobrowolne świadczenia rzemieślników oraz inne wpływy.

2. Gospodarka finansowa Cechu prowadzona jest w oparciu o planu finansowe uchwalone przez Walne Zgromadzenie Cechu.

3. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Cechu oraz zasady wynagradzania zatrudnionych w Cechu pracowników uchwala Walne Zgromadzenie.
§ 53

Cech uczestniczy w kosztach działalności samorządowo – organizacyjnej organizacji, której Cech jest członkiem na zasadach uzgodnionych.

VIII. BIURO CECHU 

§ 54 – § 56 – skreślony

IX. REPREZENTACJA CECHU 

§ 57

Cech reprezentowany jest na zewnątrz przez Starszego lub Podstarszego Cechu, oraz inne osoby upoważnione przez Zarząd.

§ 58

1. Oświadczenie woli w zakresie praw i obowiązków składają Starszy lub Podstarszy Cechu łącznie z Członkiem Zarządu, którym jest Skarbnik Cechu.

2. Zarząd Cechu może udzielić pracownikowi Cechu pełnomocnictwa do dokonania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych.

X. POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

§ 59

1. Od decyzji Zarządu wydanych w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa, zainteresowany może wnieść odwołanie od Walnego Zgromadzenia.

2. Termin wniesienia odwołania wynosi 14 dni, licząc od daty doręczenia zainteresowanemu decyzji wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o trybie i terminie odwołania.

3. Walne Zgromadzenie rozpatruje odwołanie na najbliższym zgromadzeniu, lecz nie później niż w ciągu roku od daty otrzymania ich przez Cech.

4. Organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie wniesione po upływie terminu, jeżeli opóźnienie nie przekracza sześciu miesięcy, a odwołujący usprawiedliwił je wyjątkowymi okolicznościami.

5. Cech obowiązany jest doręczyć odwołującemu opis uchwały organu odwoławczego wraz z jej uzasadnieniem, w terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały.

XI. LIKWIDACJA CECHU 

§ 60

Cech przechodzi w stan likwidacji na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, powziętej większością ¾ głosów.

Piotr Gąsiorowski – PRZEWODNICZĄCY

Joanna Falak – SEKRETARZ