Statut

logo Cechu Fryzjerów i Rzemiosł Różnych

Władze Cechu Fryzjerów i Rzemiosł Różnych:


Bożena Kamińska-Szuwar
– Straszy Cechu

Elwira Winkowska – Podstarszy Cechu

Agnieszka Woźniak – Sekretarz Zarządu

Joanna Poświata – Skarbnik

Biuro Cechu:

Joanna Falak – kierownik biura Cechu

Anna Madejska – gł. księgowa

Statut Cechu Fryzjerów w Warszawie

(Tekst jednolity uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków w dniu 08 czerwca 2006 r. Protokół Walnego Zgromadzenia nr 1/2006, pkt. 11 porządku obrad).

§1

 1. Cech Fryzjerów w Warszawie, z zastrzeżeniem postanowień § 6 ust. 3, jest dobrowolną społeczno-zawodową organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła.
 2. Cech jest terenową strukturą Związku Rzemiosła Polskiego jako reprezentatywnej organizacji pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i Wojewódzkich Komisji Dialogu Społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2001 r. nr 6, poz. 56; nr 42, poz. 475; nr 100, poz 1080).
 3. Cech posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. u. Nr 17, poz. 92; z 1997 r. nr 121, poz. 769 i 770; z 2001 r. nr 129, poz. 1445), zwanej w dalszych postanowieniach niniejszego Statutu (ustawą z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle), ustaw wymienionych w ust. 2 oraz niniejszego Statutu.

§ 2

 1. Cech prowadzi działalność na terenie m. st. Warszawy i województwa mazowieckiego w zakresie następujących rzemiosł: fryzjerstwo, perukarstwo, kosmetyka, manicure, pedicure, strzyżenie oraz pielęgnacja zwierząt.

§ 3

 1. Cech nosi nazwę: CECH FRYZJERÓW i RZEMIOSŁ RÓŻNYCH.
 2. Siedzibą Cechu jest Warszawa.

§ 4

 1. Cech jest członkiem Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości na zasadzie dobrowolności.

ZADANIA CECHU:

§ 5

 1. Zadaniem Cechu jest utrwalanie więzi środowiskowych, postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodu, a także prowadzenia na rzecz członków działalności społeczno-organizacyjno-kulturalnej, oświatowej i gospodarczej, a także reprezentowanie interesów członków wobec organów administracji i sądów.
 2. Do zadań Cechu należą w szczególności:
  1) utrwalanie więzi środowiskowych i postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodowej,
  2) prowadzenie wśród członków pracy społeczno-organizacyjnej mającej na celu szerzenie zasad etyki zawodowej oraz prawidłowego i rzetelnego wykonywania zawodu,
  3) współpraca z organizacjami politycznymi i społecznymi, zwłaszcza w dziedzinie podnoszenia świadomości społeczno-politycznej członków,
  4) reprezentowanie interesów członków wobec terenowych organów administracji i sądów oraz organizacji społecznych i gospodarczych,
  5) prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie organizowania pokazów, konkursów i mistrzostw fryzjerskich (ogólnopolskich i międzynarodowych), a także prowadzenie teoretycznych i praktycznych kursów i szkoleń dla uczniów, czeladników i mistrzów,
  6) przedstawianie, właściwym terenowym organom administracji państwowej, wniosków dotyczących zadań rzemiosła oraz środków niezbędnych dla wykonywania tych zadań,
  7) badanie i ocena sytuacji oraz warunków pracy rzemiosła na terenie działania Cechu, stanu wykorzystania jego możliwości usługowych i produkcyjnych,
  8) udzielanie członkom pomocy w drodze udzielania porad i informacji, wystąpień i interwencji,
  9) udzielanie informacji o usługach świadczonych przez członków oraz ich możliwościach produkcyjnych,
  10) rozpatrywanie skarg na działalność członków,
  11) popieranie i rozwijanie postępu technicznego i gospodarczego w rzemiośle, otaczania opieką członków pracujących nad wynalazczością i usprawnieniami technicznymi,  organizowanie i popieranie klubów postępu technicznego, popieranie rozwoju działalności artystycznej, organizowanie konkursów, wystaw, pokazów oraz muzeów,
  12) współdziałanie z jednostkami naukowo-badawczymi, zwłaszcza w zakresie udostępniania członkom nowych technologii, wymiany doświadczeń, projektów wynalazczych wraz z informacją o możliwościach ich zastosowania przez członków,
  13) organizowanie pomocy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych członków i zatrudnionych przez nich pracowników,
  14) wykonywanie na podstawie upoważnienia właściwej Izby Rzemieślniczej, zadań z zakresu nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych zatrudnionych w zakładach prowadzonych przez członków Cechu,
  15) zgłaszanie kandydatur przedstawicieli Cechu w Powiatowej Radzie Zatrudnienia,
  16) organizowanie pomocy instruktażowej i szkoleń w zakresie BHP oraz warunków sanitarno-epidemiologicznych,
  17) organizowanie działalności socjalnej, kulturalnej i oświatowej dla członków i ich rodzin oraz dla uczniów i pracowników Cechu i zakładów, a także członków ich rodzin,
  18) delegowanie przedstawicieli rzemiosła do organów kolegialnych, w których udział przedstawicieli rzemiosła przewidują przepisy szczególne, oraz do organizacji społecznych, w pracy których uczestniczy rzemiosło,
  19) dokonywanie, na wniosek osób zainteresowanych, fachowej oceny pracy wykonywanej przez członków Cechu i wydawanie w tym rzemiośle opinii,
  20) prowadzenie działalności w zakresie zaopatrywania członków Cechu, w materiały do wykonywanie usług,
  21) prowadzenie obsługi informacyjnej wobec członków Cechu z zakresu spraw dotyczących działalności gospodarczej,
  22) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

CZŁONKOWIE – ICH PRAWA I OBOWIĄZKI:

ORGANY CECHU

§ 19

 1. Organami Cechu są:
  A) Walne Zgromadzenie Członków,
  B) Zarząd,
  C) Komisja Rewizyjna,
  D) Sąd Cechowy.
 2. Członek Cechu może być wybrany tylko do jednego z organów wymienionych w ust. 1 litery  B), C) i D).
 3. Osoba pełniąca funkcję w organach statutowych ma obowiązek przy pełnieniu tej funkcji  przestrzegać przepisów prawa, statutu i uchwał organów statutowych organizacji  rzemieślniczych, postępować sumiennie i uczciwie, zgodnie z zasadami współżycia społecznego i interesem reprezentowanego środowiska.
 4. Wybory Starszego Cechu oraz do organów, o których mowa w ust. 1 lit. B), C) i D) dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. W przypadku gdy na Starszego Cechu oraz organów wymienionych w ust. 1 lit. B), C) i D)  ilość kandydatów jest równa ilości miejsc mandatowych wybory mogą być dokonane w głosowaniu jawnym za zgodą 2/3 liczby obecnych uprawnionych do głosowania.
 5. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia przez organ Cechu uchwały uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw i przeciw uchwale.
 6. Za udział w posiedzeniach organów Cechu, z wyjątkiem Walnego Zgromadzenia, a także w posiedzeniach Komisji Zarządu Cechu, członkowie otrzymują diety i zwrot kosztów podróży wg zasad ustalonych przez Zarząd Cechu.

A) WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

§ 20

 1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Cechu powołanym do podejmowania    uchwał w sprawach należących do jego zakresu działania.

§  21

 1. Do zakresu działania Walnego Zgromadzenia należy:
 •  uchwalenie Statutu i jego zmian,
 • wybór i odwoływanie Starszego Cechu i pozostałych członków Zarządu, przewodniczących i pozostałych członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Cechowego oraz  zastępców członków,
 • określenie wysokości składek cechowych oraz dobrowolnych świadczeń rzemieślników z      uwzględnieniem postanowień § 17 ust. 1 Statutu,
 • uchwalenie planów i programów rozwoju rzemiosła, planów finansowych oraz podziału nadwyżki budżetowej Cechu,
 • rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, zatwierdzanie sprawozdań             rocznych i bilansów oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Cechu, Zarządu i Komisji Rewizyjnej w tych sprawach i udzielania absolutorium członkom Zarządu,
 • podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości,
 • podejmowanie uchwał o przystąpieniu do organizacji samorządu rzemiosła lub            wystąpienia z nich,
 • upoważnienie Zarządu do zaciągania pożyczek oraz zbywania ruchomości Cechu  mających wartość historyczną, artystyczną i naukową,
 • uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
 • nadawanie godności Honorowego Starszego Cechu lub Honorowego Członka Zarządu,
 • rozpatrywanie odwołań członków Cechu od uchwał Zarządu Cechu,
 • wybieranie delegatów na zjazdy delegatów samorządu rzemiosła,
 • podejmowanie uchwał w innych sprawach przedstawionych do rozpatrzenia w trybie przewidzianym w Statucie.

§  22

 1. Odwołania członka Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Sądu Cechowego – przed upływem kadencji  może nastąpić przez Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów, oddanych w     głosowaniu tajnym.

§ 23

 1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przynajmniej 1 raz w roku. Walne Zgromadzenie zwołuje, na podstawie uchwały Zarządu Starszy Cechu lub w jego zastępstwie Podstarszy Cechu.
 2. Ponadto Zarząd powinien podjąć uchwałę o zwołaniu Walnego Zgromadzenia na żądanie:
  1) Komisji Rewizyjnej,
  2) ogólnej liczby członków Cechu.
  3) Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone na piśmie z podaniem celu  jego zwołania.
 3. W przypadkach wskazanych w ust. 2 Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu 6 tygodni od daty złożenia żądania. Jeżeli to nie nastąpi Walne Zgromadzenie może zwołać Komisja Rewizyjna lub Komisja wybrana przez – ogólnej liczby Członków Cechu.

§  24

 1. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zawiadamia się członków listem  poleconym lub innym sposobem z potwierdzeniem odbioru, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
 2. W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział zaproszone osoby.
 3. W zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu należy zamieścić również informację o wyłożeniu do wglądu w biurze Cechu – odpowiednio do porządku obrad – następujących materiałów:
  1) zamknięcia rachunkowego za rok ubiegły,
  2) sprawozdania Zarządu,
  3) projektów podstawowych uchwał,
  4) protokołu poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
 4. Członkom, którzy zalegają z uiszczaniem składek cechowych powyżej trzech miesięcy należy w zawiadomieniu przypomnieć, że w przypadku nieprzedłużenia dowodu zapłacenia   zaległych składek – będą pozbawieni prawa wybieralności do Organów Cechu.

§  25

 1. Walne Zgromadzenie otwiera Starszy lub Podstarszy Cechu.
 2. Walne Zgromadzenie wybiera spośród członków Cechu prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz.
 3. Przewodniczący zgromadzenia ma prawo, po uprzednim trzykrotnym upomnieniu, wykluczyć ze zgromadzenia osoby, które nie stosują się do zarządzeń porządkowych.
 4. Szczegółowe zasady i tryb Walnego Zgromadzenia określa regulamin.

§  26

 1. Walne Zgromadzenie zwołane zgodnie z postanowieniami § 25 Statutu jest zdolne do     podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, jeżeli liczba obecnych przy   ich podejmowaniu wynosi co najmniej – części członków Cechu.
 2. W razie nie dojścia do skutku Walnego Zgromadzenia, z powodu braku wymaganej liczby obecnych członków, Walne Zgromadzenie odbywa się w drugim terminie podanym w zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu, które jest prawomocne bez względu na liczbę obecnych.
 3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, jeżeli Statut nie stanowi inaczej.
 4. Uchwały o zmianie Statutu, uzupełnieniu porządku obrad oraz w sprawach wprowadzonych  dodatkowo do porządku obrad wymagają dla swej ważności 2/3 głosów.
 5. Uchwałą o uzupełnieniu porządku obrad nie może być objęta sprawa zmiany Statutu.

§  27

 1. Uchwały na Walnym Zgromadzeniu zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością   głosów, jeżeli Statut nie stanowi inaczej. Na żądanie większości obecnych członków Walne  Zgromadzenie podejmuje uchwały w głosowaniu tajnym.
 2. Protokół Walnego Zgromadzenia podpisuje przewodniczący i sekretarz.

B) ZARZĄD CECHU

§  28

 1. Zarząd Cechu jest organem wykonawczym Cechu i ponosi odpowiedzialność za prawidłową jego działalność.

§  29

 1. Zarząd składa się z 6-9 osób, w tym ze Starszego Cechu, 2 Podstarszych, Sekretarza, Skarbnika oraz co najmniej 1 Członka.
 2. Walne Zgromadzenie wybiera oddzielnie: Starszego Cechu, a pozostałych Członków Zarządu razem. Jednocześnie Walne Zgromadzenie wybiera 1-3 zastępców członków. Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów, lecz nie mniej niż 50% głosów plus jeden głos.
 3. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera 2 Podstarszych, Sekretarza i Skarbnika.
 4. Kadencja Zarządu trwa 4 lata (do 4 lat).
 5. Do Zarządu Cechu mogą być wybierani jedynie członkowie Cechu. Prawo do zgłaszania kandydatów do Zarządu przysługuje sekcjom.
 6. Kandydat na członka Zarządu powinien posiadać co najmniej 5 letni okres członkostwa  w Cechu.
 7. Walne Zgromadzenie może odwołać tych członków Zarządu, którym nie udzieliło absolutorium. W tym przypadku nie stosuje się przepisu § 26 ust. 4 Statutu.

§  30

 1. W razie ustąpienia lub odwołania członka Zarządu przed upływem kadencji, do Zarządu Cechu wchodzi do końca kadencji Zastępca członka w kolejności otrzymanej ilości głosów, a  w przypadku równości głosów – wg kolejności umieszczenia na liście.
 2. W przypadku ustąpienia lub odwołania Starszego Cechu, do czasu wybory przez najbliższe Walne Zgromadzenie zastępuje go Podstarszy.

§  31

 1. Zarząd prowadzi wszystkie sprawy Cechu, z wyjątkiem zastrzeżonych do kompetencji innych organów Cechu.

§  32

 1. Do zakresu działania Zarządu należy kierowanie całokształtem działalności Cechu, a w szczególności:
  1) reprezentowanie interesów członków wobec terenowych organów administracji i sądów, organizacji społecznych i gospodarczych,
  2) gospodarowanie funduszami i majątkiem Cechu, z zastrzeżeniem uprawnień Walnego Zgromadzenia wskazanych w § 21 Statutu.
  3) zwoływanie Walnych Zgromadzeń i przygotowywanie wniosków na te Zgromadzenia,
  4) powoływanie komisji spośród członków Cechu, na okres kadencji Zarządu,
  5) realizowanie ustalonych zasad współdziałania ze Spółdzielniami rzemieślniczymi,
  6) powoływanie i odwoływanie Kierownika Biura Cechu oraz ustalanie zakresu obowiązków i wysokości wynagrodzenia,
  7) rozpatrywanie i rozstrzyganie skarg i wniosków, a zwłaszcza skarg klientów na niewłaściwe lub nieterminowe wykonywanie zamówień przez członków Cechu,
  8) ustalanie zakresu obowiązków i wysokości wynagrodzenia dla pracowników Biura Cechu,
  9) przyjmowanie oraz wykreślanie członków Cechu,
  10) ustalanie opłat za świadczenia Cechu,
  11) nadawanie godności Honorowego członka Cechu osobom, które przez ostatnie 10 lat były członkami Cechu i z powodu przejścia na emeryturę lub rentę zaprzestały prowadzenia działalności rzemieślniczej.

§  33

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na miesiąc.
 2. Na wniosek Komisji Rewizyjnej posiedzenia Zarządu powinno odbyć się w możliwie najkrótszym terminie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku.

§  34

 1. Posiedzenia Zarządu Cechu zwołuje Starszy Cechu lub Podstarszy.
 2. O czasie i miejscu posiedzeń Zarządu powiadomieni są na 5 dni przez terminem wszyscy członkowie Zarządu.
 3. W posiedzeniach Zarządu uczestniczy Kierownik Biura z głosem doradczym.

§  35

 1. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane przy obecności co najmniej połowy liczby członków, w tym Starszego lub Podstarszego Cechu.
 2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. Przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia Zarządu.
 3. Szczegółowe zasady i tryb pracy Zarządu i jego Komisji określają regulaminy uchwalone przez Zarząd.

C) KOMISJA REWIZYJNA

§ 36

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Cechu, z wyjątkiem   Walnego Zgromadzenia i orzecznictwa Sądu Cechowego.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków Cechu na okres kadencji Zarządu.
 3. Walne Zgromadzenie wybiera oddzielnie Przewodniczącego, z pozostałych członków Komisji Rewizyjnej razem. Warunkiem wybory jest uzyskanie największej liczby głosów, lecz nie mniej niż 50% + 1.
 4. Członkowie wybierają spośród siebie Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.

§ 37

 1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
  1) badanie przynajmniej raz na pół roku działalności statutowej Cechu, z tym ze na wniosek -ogólnej liczby członków Cechu – Zarząd Cechu – badanie powinno być przeprowadzane w każdym czasie,
  2) badanie rocznych sprawozdań finansowych (bilansów) oraz zgłaszanie Walnemu          Zgromadzeniu wniosków w tych sprawach,
  3) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z dokonanych czynności,
  4) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi,
  5) wydawanie zaleceń Zarządowy w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.
 2. Szczegółowo zasady i tryb pracy komisji określa regulamin uchwalony przez Komisję Rewizyjną.

D) SĄD CECHOWY

§ 38

 1. Członkowie Cechu podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszanie zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła.

§ 39

 1. Sąd Cechowy składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków Cechu na okres kadencji Zarządu.
 2. Walne Zgromadzenie wybiera oddzielnie Przewodniczącego, a pozostałych członków Sądu Cechowego razem. Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów, lecz nie mniej niż 50% + 1.
 3. Sąd Cechowy wybiera spośród siebie Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.

§ 40

 1. Sąd Cechowy rozpatruje sprawy na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy.
 2. Sąd Cechowy orzeka w składzie co najmniej połowy statutowej liczby członków, w tym Przewodniczącego lub jego Zastępcy.

§ 41

 1. Sąd Cechowy może orzekać następujące kary:
  1) upomnienie,
  2) naganę,
  3) pozbawienie prawa do korzystania z określonych świadczeń Cechu na okres 1 roku,
  4) pozbawienie prawa wybieralności do organów cechowych na okres do 3 lat,
  5) wykluczenie.
 2. W przypadku rozpatrywania sprawy członka Sąd Cechowy może niezależnie od orzeczenia  kary – zgłaszać wnioski o odwołanie z pełnionej funkcji w organach statutowych organizacji  rzemieślniczych.
 3. W przypadku rozpatrywania sprawy powstałej wskutek skarg osób korzystających ze świadczeń członka  i uznanie skargi za zasadną, Sąd niezależnie od orzeczenia kary może zalecić naprawienie wyrządzonej szkody materialnej.

§ 42

 1. Wykluczenie członka z Cechu może nastąpić jedynie z ważnej przyczyny w przypadku, gdy z jego winy dalsze członkostwo sprzeczne jest z postanowieniami Statutu Cechu lub zasadami współżycia społecznego.
 2. Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu członka Cechu Sąd zasięga obligatoryjnie opinii radcy prawnego.
 3. Za ważną przyczynę wykluczenia należy uznać w szczególności:
  1) popełnienie przestępstwa w celu uzyskania korzyści materialnych lub z innych niskich pobudek, jeżeli przestępstwo zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem Sądu,
  2) umyślne działanie na szkodę Cechu,
  3) uporczywe nie wykonywanie podstawowych obowiązków członkowskich,
  4) naruszanie zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła.

§ 43

 1. Od orzeczenia Sądu Cechowego służy odwołanie do rzemieślniczego Sądu Odwoławczego, działającego w organizacji, której Cech jest członkiem, w ciągu 1 miesiąca od doręczenia   orzeczenia, z wyjątkiem wykluczenia.
 2. Orzeczenia rzemieślniczego Sądu Odwoławczego są ostateczne.

§ 44

 1. Wykonywanie prawomocnych orzeczeń Sądu należy do Zarządu Cechu.

§ 45

 1. Zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz szczegółowy tryb postępowania dyscyplinarnego określa Walne Zgromadzenie.

SEKCJE ZAWODOWE I KLUB FRYZJERSTWA ARTYSTYCZNEGO

§ 46

 1. Członkowie Cechu wykonujący jednakowe lub pokrewne rzemiosła tworzą sekcje zawodowe.
 2. W Cechu działa Klub Fryzjerstwa Artystycznego na prawach sekcji zawodowej.
 3. Powoływanie sekcji, a także Klubu Fryzjerstwa Artystycznego należy do właściwości Zarządu Cechu.
 4. Pierwsze zebranie sekcji i Klubu Fryzjerstwa Artystycznego zwołuje Zarząd Cechu.
 5. Na pierwszym zebraniu Zarząd Cechu wybiera Przewodniczącego sekcji, a także Klubu Fryzjerstwa Artystycznego oraz ich zastępców.
 6. Do zadań sekcji należy:
  1) oddziaływanie na rzemieślników w kierunku zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań społeczno-gospodarczych rzemiosła,
  2) prowadzenie działalności mającej na celu podnoszenia etyki zawodowej rzemiosła,
  3) wnioskowanie w sprawach rozwoju rzemiosła danego regionu lub zawodu,
  4) otaczanie opieką uczniów pobierających naukę zawodu oraz udzielanie pomocy rzemieślnikom prowadzącym nowe zakłady rzemieślnicze,
  5) aktywizowanie rzemieślników do udziału w czynach społecznych.
 7. Zadaniem Klubu Fryzjerstwa Artystycznego jest organizowanie i branie udziału w pokazach  fryzjerskich, zgrupowaniach, konkursach klubowych ogólnopolskich i międzynarodowych i   wszelkiego rodzaju szkolenia uczniów, czeladników i mistrzów.
 8. Szczegółowe zadania i tryb pracy Klubu Fryzjerstwa Artystycznego określa regulamin  uchwalony przez Zarząd Cechu.
 9. Ewentualne wydatki sekcji i Klubu Fryzjerstwa Artystycznego określa regulamin uchwalony przez Zarząd Cechu.
 10. Sekcje zawodowe oraz Klub Fryzjerstwa Artystycznego nie mają prawa do występowania na zewnątrz, a opinie swe i postulaty przedstawiają Zarządowi Cechu.

KOMISJE ZARZĄDU CECHU

§ 47

 1. Dla wykonania zadań Cechu, zwłaszcza w zakresie szerzenia zasad estetyki zawodowej   i rzetelnego wykonywania rzemiosła oraz właściwego rozpatrywania skarg na działalność zrzeszonych członków, Zarząd cechu może powołać Komisje Kontroli Społecznej oraz Komisje ds. Skarg i Wniosków.
 2. Komisje maja charakter doradczy i opiniujący, a wnioski ze swych czynności przedstawiają Zarządowi.
 3. Kadencja Komisji jest równa kadencji Zarządu.

§ 48

 1. W skład Komisji powoływani są członkowie odznaczający się wysokim poziomem etyki    zawodowej i kwalifikacji zawodowych.
 2. Komisje mogą korzystać, za zgodą Zarządu, z opinii rzeczoznawców.

§ 49

 1. Do zadań Komisji Kontroli Społecznej należy badanie i analizowanie działalności zakładów rzemieślniczych w zakresie postrzegania zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła.
 2. W toku kontroli Komisja powinna zwracać uwagę rzemieślnikowi na stwierdzone uchybienia oraz omawiać z nim i wyjaśniać zasady prawidłowego prowadzenia zakładu.

§ 50

 1. Do zadań Komisji ds. Skarg i Wniosków należy badanie i analizowanie skarg na działalność zrzeszonych członków oraz rozpatrywanie wniosków zmierzających do usprawnienia działalności Cechu.

§ 51

 1. Tryb pracy i szczegółowe zadanie Komisji określa Zarząd Cechu.

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ CECHU

§ 52

 1. Środki finansowe Cechu stanowią składki członkowskie, opłaty za świadczenia Cechu, dobrowolne świadczenia rzemieślników oraz inne wpływy.
 2. Gospodarka finansowa Cechu prowadzona jest w oparciu o planu finansowe uchwalone przez Walne Zgromadzenie Cechu.
 3. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Cechu oraz zasady wynagradzania zatrudnionych w Cechu pracowników uchwala Walne Zgromadzenie.

§ 53

 1. Cech uczestniczy w kosztach działalności samorządowo – organizacyjnej organizacji, której Cech jest członkiem na zasadach uzgodnionych.

BIURO CECHU

§ 54

 1. Kierownik Biura Cechu kieruje pracą biura, przygotowuje materiały na posiedzenia organów Cechu oraz czuwa nad wykonaniem uchwał organów Cechu.
 2. Kierownik Biura jest odpowiedzialny za przestrzeganie w działalności Cechu obowiązujących przepisów.
 3. W przypadku, gdy wykonanie uchwały lub decyzji organów Cechu mogłoby spowodować naruszenie prawa, Kierownik Biura Cechu powinien wystąpić do organu, który uchwałę lub decyzję podjął, o jej zmianę lub uchylenie.
 4. Kierownik Biura bierze udział w obradach Walnego Zgromadzenia oraz w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 5. Kierownik Biura odpowiada za pracę biura przed Zarządem Cechu.

§ 55

 1. Kierownikiem Biura Cechu może zostać osoba posiadająca, co najmniej średnie wykształcenie oraz 3 letnią praktykę w organizacjach rzemiosła.
 2. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Cechu może zwolnić kandydata na Kierownika Biura Cechu od warunku posiadania 3 letniej praktyki w organizacjach rzemiosła.

§  56

 1. Kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy jest Kierownik Biura Cechu.

REPREZENTACJA CECHU

§ 57

 1. Cech reprezentowany jest na zewnątrz przez Starszego Cechu lub Podstarszego Cechu oraz Kierownika Biura Cechu w zakresie udzielonego mu pełnomocnictwa.

§ 58

 1. Oświadczenie woli w zakresie praw i obowiązków składają Starszy lub Podstarszy Cechu łącznie z Kierownikiem Biura Cechu, a w okresie jego nieobecności łącznie z upoważnionym przez Kierownika Biura pracownikiem Biura Cechu.
 2. Zarząd Cechu może udzielić Kierownikowi Biura Cechu pełnomocnictwa do wykonywania  określonych czynności prawnych, związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Cechu     lub jego zakładem, a także pełnomocnictwa do wykonywania czynności określonego rodzaju    lub czynności szczególnych.

POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

§ 59

 1. Od decyzji Zarządu wydanych w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa, zainteresowany może wnieść odwołanie od Walnego Zgromadzenia.
 2. Termin wniesienia odwołania wynosi 14 dni, licząc od daty doręczenia zainteresowanemu decyzji wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o trybie i terminie odwołania.
 3. Walne Zgromadzenie rozpatruje odwołanie na najbliższym zgromadzeniu, lecz nie później niż w ciągu roku od daty otrzymania ich przez Cech.
 4. Organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie wniesione po upływie terminu, jeżeli   opóźnienie nie przekracza sześciu miesięcy, a odwołujący usprawiedliwił je wyjątkowymi     okolicznościami.
 5. Cech obowiązany jest doręczyć odwołującemu opis uchwały organu odwoławczego wraz z jej   uzasadnieniem, w terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały.

LIKWIDACJA CECHU

§ 60

 1. Cech przechodzi w stan likwidacji na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, powziętej większością  głosów.