Egzamin mistrzowski

Warunki dopuszczenia do egzaminu

Warunki dopuszczania do egzaminu mistrzowskiego określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 października 2005 r. w sprawie egzaminów na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz.U. Nr 215, poz. 1820), którego § 7 brzmi: Więcej…

Wymagane dokumenty

  1. Fotografia (format legitymacyjny)
  2. Dokument kwalifikacji zawodowych – świadectwo czeladnicze lub świadectwo ukończenia szkoły zawodowej w zawodzie.
  3. Dokument(y) potwierdzający(e) staż pracy w zawodzie.
  4. Więcej ….

Przebieg egzaminu mistrzowskiego

Egzamin mistrzowski w zawodzie fryzjer składa się z dwóch etapów: teoretycznego i praktycznego.
Więcej…

Standard wymagań na egzaminie mistrzowskim

Zobacz plik pdf zawierający informacje o standardach obowiązujących na egzaminie mistrzowskim w zawodzie fryzjer. Więcej…