Przebieg egzaminu mistrzowskiego

Egzamin mistrzowski składa się z dwóch etapów: praktycznego i teoretycznego. Etap teoretyczny składa się z części pisemnej i z części ustnej.

Kandydat zgłasza się na każdy etap egzaminu z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym jego tożsamość.

Czas trwania etapu praktycznego nie może być dłuższy niż 24 godziny łącznie w ciągu trzech dni.

Etap praktyczny odbywa się u pracodawców lub w warsztatach szkoleniowych.

Etap teoretyczny egzaminu odbywa się w Mazowieckiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie.

Etap teoretyczny rozpoczyna się od części pisemnej, która polega na rozwiązaniu testu. Kandydat udziela odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów:

 • rachunkowość zawodowa wraz z kalkulacją,
 • dokumentacja działalności gospodarczej,
 • rysunek zawodowy,
 • zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
 • podstawowe zasady ochrony środowiska,
 • podstawowe przepisy prawa pracy,
 • podstawowa problematyka prawa gospodarczego i zarządzania przedsiębiorstwem,
 • podstawy psychologii i pedagogiki,
 • metodyka nauczania.

Czas trwania egzaminu części pisemnej etapu teoretycznego wynosi 60 minut. Każdy zdający otrzymuje zestaw pytań egzaminacyjnych.

ARKUSZ EGZAMINACYJNY zawiera arkusze dla 9 tematów egzaminacyjnych j.w.  Osobną stronę arkusza egzaminacyjnego stanowi KARTA ODPOWIEDZI.

ZESTAW egzaminacyjny składa się z 56 zadań egzaminacyjnych podzielonych po 6 zadań egzaminacyjnych w każdym temacie egzaminacyjnym. W każdym zadaniu są cztery możliwości odpowiedzi (A, B, C, D). W zadaniach egzaminacyjnych od  ZADANIA 1 do ZADANIA 3 tylko jedna odpowiedź jest prawdziwa i za jej prawidłowe udzielenie można uzyskać 1 punkt. W zadaniach egzaminacyjnych od  ZADANIA 4 do ZADANIA 5  może być więcej niż  jedna odpowiedź prawdziwa i za prawidłowe wskazanie rozwiązania można uzyskać 2 punkty. W ZADANIU 6  może być więcej niż  jedna odpowiedź prawdziwa i za  prawidłowe wskazanie rozwiązania można uzyskać 3 punkty. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania za poprawne rozwiązanie 6 zadań egzaminacyjnych w każdym z tematów egzaminacyjnych wynosi 10 punktów. Uzyskanie oceny w stopniu dostatecznym z tematu egzaminacyjnego wymaga zdobycia co najmniej  5 punktów za rozwiązanie zadań w tym temacie.

Po wystawieniu ocen z części pisemnej egzaminu rozpoczyna się część ustna, która polega na udzieleniu przez zdającego odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów:

 • technologia,
 • maszynoznawstwo,
 • materiałoznawstwo.

Zdający losuje zestaw pytań, następnie przygotowuje się do udzielenia odpowiedzi przez około 10 minut i po zaproszeniu przez zespół egzaminacyjny do stołu komisji przystępuje do udzielenia odpowiedzi. Odpowiedziom tym przysłuchuje się cały zespół egzaminacyjny, który wspólnie ustala oceny za odpowiedzi na poszczególne pytania. Czas trwania części ustnej nie może być dłuższy niż 30 minut