Dokumenty wymagane do egzaminu mistrzowskiego:

  1. Fotografia (format legitymacyjny)
  2. Dokument kwalifikacji zawodowych – świadectwo czeladnicze lub świadectwo ukończenia szkoły zawodowej w zawodzie.
  3. Dokument(y) potwierdzający(e) staż pracy w zawodzie.
  4. Świadectwo ukończenia co najmniej szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej.
  5. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu do pobrania.
  6. Opłatę w wysokości  1.447,60- zł  cennik

Opłatę za egzamin można zrobić w kasie MIRiP lub przelewem na konto bankowe: 

Bank PKO S.A. V Oddział Warszawa
nr 
90124010661111000000061867,

z dopiskiem – imię i nazwisko zdającego, zawód w jakim zdaje egzamin.

ORYGINAŁY dokumentów należy dostarczyć do Biura Cechu ul. Podwale 11 lub do Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości ul. Smocza 27 w Warszawie.