Egzamin czeladniczy

Warunki dopuszczenia do egzaminu

Warunki dopuszczenia do egzaminu czeladniczego określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 października 2005 r. w sprawie egzaminów na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz.U. Nr 215, poz. 1820), którego § 6 brzmi:

Do egzaminu czeladniczego izba rzemieślnicza dopuszcza osobę, która spełnia jeden z następujących warunków:

 1. ukończyła naukę zawodu u rzemieślnika oraz dokształcanie teoretyczne w szkole lub w formach pozaszkolnych;
 2. posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz uzyskała umiejętności zawodowe w zawodzie fryzjer w formie pozaszkolnej;
 3. posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie fryzjer;
 4. posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, prowadzącej kształcenie zawodowe o kierunku związanym z zawodem fryzjer;
 5. posiada tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu fryzjer oraz po uzyskaniu tytułu zawodowego co najmniej półroczny staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin.

Wymagane dokumenty do egzaminu czeladniczego:

Młodociani pracownicy:

 1. Fotografia (format legitymacyjny).
 2. Świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej, lub ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej i zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowującego do egzaminu.
 3. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego wraz z zaświadczeniem ukończenia nauki zawodu wystawionym przez pracodawcę i potwierdzonym przez cech (jeżeli pracodawca jest członkiem cechu).
 4. W przypadku zaliczenia nauki zawodu u kilku pracodawców należy dołączyć wszystkie umowy o pracę wraz z świadectwami pracy, a w przypadku zaliczenia nauki w szkole – zaświadczenie o okresie nauki zawodu.

Kandydaci z wolnego naboru:

 1. Fotografia (format legitymacyjny).
 2. Dokument(y) potwierdzający(e) staż pracy w zawodzie.
 3. Świadectwo ukończenia szkoły.

ORYGINAŁY dokumentów niezbędnych do przystąpienia do egzaminów składają Państwo w Biurze Cechu Fryzjerów ul. Podwale 11, Warszawa

Przebieg egzaminu

Egzamin czeladniczy składa się z dwóch etapów:
 
1. ETAP PRAKTYCZNY

Termin i miejsce etapu praktycznego ustala przewodniczący zespołu egzaminacyjnego.

Czas trwania etapu praktycznego nie może być dłuższy niż 24 godziny łącznie, w ciągu trzech dni.

Zgłaszając się na etap praktyczny, kandydat zobowiązany jest posiadać:

 • skierowanie na etap praktyczny,
 • dowód tożsamości /przedkłada również na egzaminie teoretycznym/
 • stosowną odzież roboczą,
 • własne narzędzia stosowne według skierowania na egzamin.
2. ETAP TEORETYCZNY składa się z dwóch części:

Część pisemna jest testem wyboru, który polega na udzieleniu przez kandydata odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów:

 •  rachunkowość zawodowa,
 • dokumentacja działalności gospodarczej,
 • rysunek zawodowy,
 • przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
 • podstawowe zasady ochrony środowiska,
 • podstawowe przepisy prawa pracy,
 • podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem.
W każdym temacie jest siedem pytań.
 

Część ustna polega na udzieleniu przez kandydata odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów:

 • technologia,
 • maszynoznawstwo,
 • materiałoznawstwo.
 

Każdy temat zawiera 3 pytania, zatem kandydat łącznie odpowiada na 9 pytań z tej części.

3. WYNIKI

Na zakończenie egzaminu przewodniczący ogłasza wyniki egzaminu. Osoby, które zdały egzamin, otrzymują świadectwo czeladnicze.

 

Kandydat uzyskuje ocenę pozytywną z egzaminu, jeżeli uzyskał oceny pozytywne z wszystkich wyznaczonych zadań egzaminacyjnych podczas etapu praktycznego oraz z wszystkich tematów podczas etapu teoretycznego (części pisemnej i ustnej).
Kandydat nie zdał egzaminu, jeśli uzyskał przynajmniej jedną ocenę niedostateczną z jednego tematu lub zadania egzaminacyjnego.

Osoby, które nie zdały egzaminu, otrzymują zaświadczenie o niezłożeniu egzaminu, w którym zamieszczona jest informacja, z których tematów lub zadań uzyskały oceny niedostateczne. Zdający, który otrzymał ocenę niedostateczną ma prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego obejmującego tylko ten temat lub tematy albo to zadanie lub zadania, z których otrzymał ocenę niedostateczną.

W efekcie pozytywnie zdanego egzaminu czeladniczego izba rzemieślnicza wystawia ŚWIADECTWO CZELADNICZE,  które jest formalnym potwierdzeniem kwalifikacji zawodowych, uzyskanych w różnych ścieżkach edukacji oraz w procesie pracy. Osoba posiadająca Świadectwo Czeladnicze może wystąpić do izby rzemieślniczej o wydanie Europass – Suplementu do Świadectwa Czeladniczego.

Egzaminy czeladnicze są organizowane przez:

Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Warszawa, ul. Smocza 27;  tel. 22 838 56 73

 

Materiały pomocnicze do egzaminu

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Etap praktyczny egzaminu polega na samodzielnym wykonaniu przez kandydata zadań egzaminacyjnych.
 
Kandydat wykonuje zadania pod nadzorem co najmniej dwóch członków zespołu egzaminacyjnego.
 
Każde zadanie oceniane jest przez zespół egzaminacyjny.
 
Członkowie zespołu egzaminacyjnego dokonują oceny zadań, stosując kryteria zatwierdzone przez izbę rzemieślniczą.
 
Do wykonania zadań zalecane są główki treningowe (damska i męska). Dopuszczalni są model damski i model męski.
 
Brak narzędzi i przyborów uniemożliwia przystąpienie do egzaminu.
 
Czas i kolejność zadań jest ściśle wymagana.
 

Jeżeli nie zostaną spełnione kryteria długości włosów modeli, kandydat nie zostanie dopuszczony do egzaminu.

1. ZADANIE – Męskie
Strzyżenie fryzury klasycznej – włosy na karku wycieniowane, możliwość użycia maszynki bez nakładki.
Czas wykonania – 40 min.
Uwagi: Uwzględnić długość włosów modela lub główki min. 3 cm długości na szczycie głowy.
 
2. ZADANIE – Męskie
Uczesanie fryzury klasycznej.
Czas wykonania – 20 min.
 
3. ZADANIE  – Damskie
Nakręcenie trwałej ondulacji: stosując dwie wybrane techniki nawijania, nawinąć min. po 5 wałków wg wybranych technik.
Czas wykonania – 15 min.
 
4. ZADANIE  – Damskie
– Wyciskanie fal na mokro na 1/2 głowy
– Wyciskanie pierścionków na 1/2 głowy.
Dopuszczalne jest wyciśnięcie fal na całej głowie.
Czas wykonania – 45 min.
 
5. ZADANIE  – Damskie
Uczesanie fryzury wieczorowej o modnej linii (włosy wcześniej nakręcone na wałki zgodnie z linią fryzury – wysuszone).
Czas wykonania – 40 min.
Uwagi: W kryteriach oceny komisja uwzględnia stopień złożoności i trudności wykonania fryzury.
 
6. ZADANIE  – Damskie
Strzyżenie zgodnie z nowoczesnymi trendami mody fryzjerskiej.
Czas wykonania – 40 min.
Uwagi: Min. 3-4 cm długości do obcięcia.
 
7. ZADANIE  – Damskie
Modelowanie strzyżenia przy pomocy suszarki i szczotek.
Czas wykonania – 2 min.

TECHNOLOGIA  – PRZYKŁADOWE PYTANIA

 1. Wymień sposoby dezynfekcji szczoteczek i grzebieni.
 2. Co to jest ondulacja żelazkowa i kto był jej wynalazcą? Omów budowę żelazka.
 3. Czym różni się fryzura wieczorowa od dziennej? Omów sposób czesania koka i reakcji,która zachodzi na włosach.
 4. Co to jest farbowanie i jaka reakcja zachodzi na włosach?
 5. Wymień sposoby usuwania zarostu.
 6. Co to jest degażowanie? Wymień rodzaje używanych do tego nożyc.
 7. Czym dezynfekujemy skaleczoną skórę i tamujemy krew?
 8. Wymień sposoby cieniowania włosów.
 9. Na co musimy zwrócić uwagę przy wykonywaniu rozjaśniania odrostów?
 10. Jaką funkcję spełniają włosy?
 11. Co to jest ondulacja wodna? Wymień rodzaje i sposoby wykonywania.
 12. Podaj sposoby prostowania włosów.
 13. Na co należy zwrócić uwagę przy farbowaniu włosów?
 14. Jakie znasz rodzaje dopinek i do jakich fryzur ich używamy?
 15. Jaki cel spełnia mycie głowy ? Omów wykonanie.
 16. Omów dezynfekcję i sterylizację narzędzi.
 17. Wymień znane Ci wyroby perukarskie.
 18. Z jakich podstawowych części składa się włos?
 19. Wymień techniki strzyżenia włosów.
 20. W jaki sposób przeprowadza się zabieg farbowania włosów po raz pierwszy?
 21. Jaki % wody utlenionej używamy w zakładzie fryzjerskim?
 22. Po jakich zabiegach i w jakim celu zakwaszamy włos?
 23. Włos zdrowy rozciąga się do 1/3 swej długości i bez zerwania wraca do swojej pierwotnej postaci – jaka to właściwość włosa?
 24. Czy ponad 12% roztwór wody utlenionej jest wskazany przy rozjaśnianiu włosów?
 25. Co to jest keratyna?
 26. Co to jest farbowanie?
 27. Z jakich warstw składa się skóra?
 28. Wymień przeciwwskazania przy rozjaśnianiu włosów.
 29. Podaj inną nazwę ondulacji marcelowskiej.
 30. W jakim celu dezynfekujemy narzędzia?
 31. Który odcinek włosa jest najbardziej podatny na uszkodzenia i dlaczego?
 32. Czym kierujemy się przy doborze szamponów do mycia włosów?
 33. Co to jest symetria i asymetria fryzury?
 34. Wymień środki regenerujące włosy.
 35. Wymień przyczyny nieudanego farbowania włosów.
 36. Czym różni się strzyżenie na tempo od strzyżenia na pióro?
 37. Rozwiń temat koloryzacji ton w ton.
 38. Co rozumiesz przez słowo „balejaż”?
 39. Na co zwracamy uwagę przy doborze fryzury?
 40. Co to jest demakijaż włosów?
 41. Jakie zadania spełniają środki do stylizacji włosów?
 42. Jakie czynniki musisz wziąć pod uwagę, omawiając nową fryzurę z klientką?
 43. Na czym polega palcowanie?
 44. Wymień najczęściej popełniane błędy przy rozjaśnianiu włosów.
 45. Wymień kształty twarzy – skoryguj niedoskonałości.
 46. Jak wygląda i z czego się składa łodyga włosa?
 47. Scharakteryzuj fryzury dzienną, wieczorową, artystyczną.
 48. Co to jest utrwalanie trwałej ondulacji?
 49. Jakie rodzaje włosów istnieją na ciele ludzkim?
 50. Kiedy mówimy o naturalnym wypadaniu włosów?
 51. Na czym polega strzyżenie włosów?
 52. Jakie znamy przyczyny wypadania włosów?
 53. Jakie zadania spełniają zabiegi fryzjerskie?
 54. Wyjaśnij, dlaczego włosy zwilżone i nakręcone na wałki po ich wyschnięciu zachowuj skręt. Czy jest to skręt trwały?
 55. Gdzie znajduje się korzeń włosa?
 56. Krótko scharakteryzuj następujące techniki strzyżenia: cieniowanie (na pióro), palcowanie, degażowanie, efilowanie.
 57. Kiedy występuje przedwczesne wypadanie włosów?
 58. Kiedy występuje przejściowe wypadanie włosów?
 59. Gdzie znajduje się pigment (barwnik) włosów?
 60. Woda utleniona działa w środowisku kwaśnym czy zasadowym?
 61. Z czego składa się łuska włosa i jak jest ułożona?
 62. Jakie znaczenie ma temperatura przy wykonywaniu zabiegów chemicznych we fryzjerstwie damskim?
 63. Wyjaśnij, na czym polega optyczne zwiększenie gęstości włosów?
 64. Wymień rodzaje włosów.
 65. Czym różni się ondulacja wodna od ondulacji trwałej?
 66. Omów czynności poprzedzające rozjaśnianie włosów.
 67. Jak można rozpoznać stan włosów?
 68. Czy wszystkie włosy przyjmują farbę jednakowo? Które włosy są najbardziej chłonne w czasie farbowania?
 69. Opisz możliwe przyczyny: zbyt skręconych włosów, zbyt słabej trwałej.
 70. Jakie znasz sposoby pielęgnacji włosów?
 71. Jakie warunki muszą spełniać włosy rozjaśnione, aby można było na nich wykonać trwałą ondulację?
 72. Wymień rodzaje mycia włosów. Omów jeden ze sposobów.
 73. Jakie znasz sposoby mycia głowy, podaj środki służące do tej czynności?
 74. Wymień i omów rodzaje uszkodzeń włosa.
 75. Omów, sposób wykonania fal na mokro.
 76. Omów proces zachodzący przy trwałej ondulacji.
 77. Omów, na co należy zwrócić uwagę przed przystąpieniem do strzyżenia
 78. Wymień i omów sposoby barwienia włosów.
 79. Omów działanie gorącego kompresu na włosy.
 80. Wyjaśnij, na co należy zwrócić uwagę przy farbowaniu włosów?
 81. Omów sposób działania płukanki.
 82. Omów, sposób wykonania balejażu.
 83. Wymień podstawowe i pomocnicze narzędzia fryzjerskie.
 84. Wymień najczęściej popełniane błędy podczas strzyżenia.
 85. Opisz przebieg mycia i sposobu masowania głowy przy myciu.
 86. Czy choroby skóry pozwalają na przeprowadzenie usługi w zawodzie fryzjer? Omów i podaj przykłady.
 87. Co wyróżnia fryzjera szukającego nowych trendów i kierunków we współczesnej modzie fryzjerskiej?
 88. Omów sposoby nawijania włosów przy trwałej ondulacji.
 89. Jaka jest rola katalogów używanych w salonach fryzjerskich?
 90. Co powinien zrobić fryzjer, który zauważy u klienta objawy choroby pasożytniczej?
 91. Co to jest łupież i jakie czynniki go wywołują?
 92. Wymień rodzaje masaży głowy. Omów jeden ze sposobów.
 93. Co to jest koło barw i do czego służy w pracy fryzjera?
 94. Jakiego szamponu żyjesz do włosów wypadających? Omów problem wypadania włosów.
 95. Wymień choroby zakaźne, którymi można się zarazić od drugiej osoby?
 96. Omów sposoby strzyżenia za pomocą tempery.
 97. Podaj różnicę między dezynfekcją a sterylizacją.
 98. Co to jest łuszczyca i jak z nią postępować?
 99. Jakie zadanie spełnia brodawka włosa?
 100. Jaki jest cel zabiegów higienicznych w salonie fryzjerskim?
 101. Podaj skład chemiczny włosa.
 102. Co to jest wszawica i jak nią postępować?
 103. Wymień dolegliwości i choroby związane z praca fryzjera.
 104. Omów całkowite rozjaśnienie włosów.
 105. Co to jest HIV? Jakie są drogi przenoszenia HIV?
 106. Omów sposoby prawidłowego farbowania włosów.
 107. Omów technikę strzyżenia męskiego fryzury klasycznej.
 108. Wymień rodzaje reakcji alergicznych.
 109. Omów uszkodzenia chemiczne włosów i powiedz w wyniku, czego powstają.
 110. Omów technikę strzyżenia męskiego fryzury na jeża.
 111. Na czym polega zjawisko łojotoku?
 112. Jak możemy podzielić farbowanie włosów?
 113. Jakie znaczenie ma temperatura podczas wykonywania zabiegów chemicznych?
 114. Omów technikę strzyżenia damskiego „na pazia”.
 115. W jakiej postaci występuje barwnik włosa?
 116. Z ilu warstw składa się skóra?
 117. Co jeszcze oprócz bakterii i grzyba atakuje skórę człowieka?
 118. Gdzie znajduje się barwnik włosa?
 119. Opisz sposób strzyżenia włosów na garsonkę, kto i kiedy je wylansował?
 120. Wymień choroby skóry głowy, które powodują odmowę wykonania zabiegu.
 121. Jakie jest znaczenie włosów dla organizmu człowieka?
 122. Kiedy i jakimi środkami wykonujemy próbę uczuleniową.
 123. Omów masaż pobudzający głowy.
 124. Co to jest keratyna a co melanina?
 125. W jaki sposób wykonujemy trwałą ondulację na zimno?
 126. Jakie znamy pasożyty, z którymi można się spotkać w zawodzie fryzjera?
 127. Omów technikę strzyżenia męskiego fryzury klasycznej.
 128. Jakiego rodzaju szamponu użyjesz do włosów przetłuszczających się od nasady?
 129. Dlaczego włosy nawinięte na lokówkę zachowują skręt? Czy jest to skręt trwały?
 130. Gdzie wytwarzany jest barwnik włosa?
 131. Omów masaż relaksacyjny głowy.
 132. Jaki jest cel zabiegów higienicznych w salonie fryzjerskim?
 133. Podaj skład chemiczny włosa.
 134. Jak nazywa się całkowity brak naturalnego zabarwiania we włosie?

MATERIAŁOZNAWSTWO – PRZYKŁADOWE PYTANIA

 1. Wyjaśnij, jakim rodzajem farby jest indygo hna i kampesz?
 2. Wyjaśnij, jaki wpływ ma czas działania preparatu ondulacyjnego, gdy temperatura w salonie wynosi 28°C, zamiast 18°C?
 3. Jaką rolę spełniają środki do szylingu w ondulacji wodnej?
 4. Włosy zwilżone i nawinięte na lokówki – po wyschnięciu zachowują skręt – dlaczego?
 5. Czy jest to skręt trwały?
 6. Co to jest diagnoza włosa?
 7. Jaką temperaturę powinna mieć woda podczas mycia głowy?
 8. W jakich sytuacjach fryzjer powinien wykonywać próbę uczuleniową?
 9. Co decyduje o trwałości ułożonych włosów?
 10. Do czego służy brylantyna?
 11. Z jakich podstawowych kolorów składa się farba do włosów?
 12. Wymień środki stosowane do rozjaśnienia włosów?
 13. Jaka jest różnica między płukanką a farbą?
 14. Przy jakich zabiegach stosujemy neutralizację?
 15. Podaj właściwości fizyczne włosa.
 16. Jakie zadanie w zabiegach fryzjerskich spełniają kwasy?
 17. Jakie zadanie w zabiegach fryzjerskich spełniają zasady?
 18. Wymień podstawowe kolory włosów.
 19. Jakimi środkami myjemy włosy przed zabiegiem trwałej ondulacji?
 20. Jaki rodzaj farb ma najczęstsze zastosowanie w zakładach fryzjerskich?
 21. Wyjaśnij rolę płynu do trwałej ondulacji.
 22. Jakie pierwiastki chemiczne wchodzą w skład włosów?
 23. Wymień zalety dobrej farby w kremie.
 24. Jakimi środkami myjemy włosy po zabiegu chemicznym?
 25. Omów sposób działania płynu do trwałej ondulacji?
 26. Omów zastosowanie H2O2, którym posługujemy się we fryzjerstwie?
 27. Przed jakimi czynnościami myjemy włosy?
 28. Jakie czynności w salonie fryzjerskim są połączone z reakcją chemiczną?
 29. Omów działanie temperatury na włosy.
 30. Omów, w jaki sposób przenika i osadza się farba utleniająca podczas farbowania.
 31. Co oznacza termin katalizator i w jakiej postaci występuje w praktyce fryzjera?
 32. Czym charakteryzuje się amoniak, wyjaśnij czy jest zasadą czy kwasem?
 33. Wymień podstawowe składniki płynów do trwałej ondulacji.
 34. Podaj skład chemiczny włosa.
 35. Co to jest katalizator?
 36. Wymień przyczyny chemicznego uszkodzenia włosa.
 37. Co to jest woda destylowana?
 38. Omów zastosowanie wody destylowanej we fryzjerstwie.
 39. Podaj wzór chemiczny wody utlenionej i jej zastosowanie w zakładzie fryzjerskim.
 40. Kiedy i dlaczego wykonujemy płukanie kwaśne?
 41. Jak przygotujesz 6% roztwór wody utlenionej, mając do dyspozycji 30% stężony H2O2?
 42. Omów działanie mydeł i szamponów.
 43. Jakiego stężenia wody utlenionej używa się do koloryzacji i rozjaśniania włosów?
 44. Jakie są właściwości fizyczne włosów?
 45. Jak reagują włosy podczas mycia szamponami alkalicznymi?
 46. Czy włos farbowany i rozjaśniony może być ponownie rozjaśniony? Odpowiedź uzasadnij.
 47. Jak działa na włosy odżywka i maska?
 48. Jak przygotować roztwór wody utlenionej 3%, mając do dyspozycji 18% stężony H2O2?
 49. Jakie urządzenia sanitarne powinny znajdować się w salonie fryzjerskim?
 50. Jak otrzymywać 9% H2O2, mając do dyspozycji 18% wodę utlenioną?
 51. Kiedy występuje neutralizacja? Omów i podaj przykład.
 52. Omów różnice między płukanką a farbą do włosów.
 53. Jaka jest dopuszczalna granica rozciągliwości włosa mokrego?
 54. Jaki wpływ na włosy mają promienie UV?
 55. Jakie mogą być objawy uczulenia na środki chemiczne stosowane w salonach fryzjerskich?
 56. Wymień i omów urządzenia do zabiegów chemicznych.
 57. Jak konserwujemy nożyczki fryzjerskie?
 58. Jakie włosy nie powinny być poddawane procesowi rozjaśniania? Uzasadnij.
 59. Wymień możliwe błędy i ich następstwa popełnione przy trwałej ondulacji.
 60. Wyjaśnij działanie kwasów i zasad na skórę i włosy.
 61. W jakim stężeniu występuje perhydrol?
 62. Czym powinny charakteryzować się dobre szczotki do modelowanie włosów?
 63. Omów możliwe błędy i ich następstwa popełniane przy trwałej ondulacji.
 64. Jakie właściwości i zastosowanie mają kwas cytrynowy i kwas tioglikowy?
 65. Omów techniki i środki koloryzacji włosów we współczesnym salonie fryzjerskim.
 66. Wymień kosmetyki do pielęgnacji i stylizacji włosów używane we fryzjerstwie damskim i męskim.
 67. Wyjaśnij, czym różni się keratyna alfa od keratyna beta i od czego zależy przekształcenie się keratyny alfa w beta.
 68. Wyjaśnij, jakie występują zależności pomiędzy odczynem pH kwaśnej trwałej ondulacji a odczynem pH włosów i skóry.
 69. Wymień środki do mycia włosów.
 70. Wyjaśnij, czy płukanki wiążą się na trwałe z włosami?
 71. Opisz funkcję kwasów zawartych w preparatach utrwalających.
 72. Wymień grupę preparatów do trwałej ondulacji dominujących obecnie na rynku.
 73. Jaką reakcję chemiczną nazywamy utrwalaniem?
 74. Jak szeregujemy kwasy wg skali stężenia pH?
 75. Która woda jest chemicznie czysta?
 76. Co musimy zrobić po użyciu preparatów zasadowych?
 77. Co oznacza wartość pH?
 78. Jakie działanie na włosy mają kwasy?
 79. Jakim stężeniem H2O2 posługujemy się w zakładzie fryzjerskim?
 80. Po jakim czasie farba jest najaktywniejsza?
 81. Do czego używamy amoniaku?
 82. Jak można zniwelować twardość wody?
 83. Czym można przyciemnić brwi i rzęsy?
 84. Omów różnice pomiędzy farbą a płukanką do włosów.
 85. Jakie znaczenie ma dobór wody utlenionej przy farbowaniu?
 86. Jaką rolę odgrywają produkty pielęgnacyjno-lecznicze we fryzjerstwie?
 87. Z jakich części składa się trzon włosa?
 88. Co decyduje o zabarwieniu włosa?
 89. Co to jest woda utleniona?
 90. Jakie jest zastosowanie amoniaku we fryzjerstwie?
 91. Jakie znasz uszkodzenia włosów?
 92. Dlaczego przed rozjaśnieniem nie należy myć głowy?
 93. Wymień środki przywracające włosom połysk
 94. Jak przygotować środek dezynfekcyjny?
 95. Jak szeregujemy kwasy wg skali stężenia pH?
 96. Omów działanie płukanek tonujących na włosach naturalnych i rozjaśnianych.

MASZYNOZNAWSTWO – PRZYKŁADOWE PYTANIA

 1. Wymień szczotki fryzjerskie.
 2. Jakie znasz rodzaje maszynek elektrycznych i omów ich przeznaczenie?
 3. Co to są sauny i do czego służą?
 4. Omów aparaty fryzjerskie – podaj przykład.
 5. Jakie znasz rodzaje nożyczek fryzjerskich?
 6. Jakie jest przeznaczenie brzytwy?
 7. Wymień narzędzia fryzjerskie do danej czynności.
 8. Wyjaśnij, dlaczego nie należy wkładać narzędzi ostrych do fartucha.
 9. W jakim celu stosujemy uziemienie?
 10. Wymień grzebienie używane we fryzjerstwie.
 11. Omów sposoby konserwacji i pielęgnacji nożyczek.
 12. Podaj zastosowanie komputera w zakładzie fryzjerskim.
 13. Wymień i omów jedno narzędzie tnące.
 14. Omów sposoby oczyszczania grzebieni.
 15. Opisz jak wygląda i do czego służy dyfuzor.
 16. Wyjaśnij, w jaki sposób stosuje się karbownicę.
 17. Omów budowę i zastosowanie maszynki do strzyżenia.
 18. Co to jest klimazon i do czego służy?
 19. Wyjaśnij, w jaki sposób stosuje się żelazka fryzjerskie.
 20. Co to jest hoker i do czego służy?
 21. Jakie znasz nawijacze do trwalej kreatywnej?
 22. Jakich grzebieni nie wolno używać w salonie fryzjerskim? Uzasadnij, dlaczego.
 23. Wymień narzędzia i przybory fryzjerskie poddawane sterylizacji i uzasadnij, dlaczego wykonuje się tą czynność.
 24. Co to jest konturówka i jakie ma zastosowanie?
 25. Jakie narzędzia są potrzebne do wykonania fryzury klasycznej?
 26. Omów budowę brzytwy.
 27. Podaj zastosowanie wałków o kształcie spiralnym.
 28. Jakie rozróżniamy brzytwy?
 29. Jakie mogą być skutki korzystania z uszkodzonego sprzętu fryzjerskiego?
 30. Porównaj nożyce fryzjerskie ze względu na wygląd i przeznaczenie.
 31. Czym różnią się wałki do trwałej ondulacji od wałków do ondulacji wodnej?
 32. Wymień podstawowe typy gaśnic i podaj, w jakich sytuacjach są wykorzystywane?
 33. Omów organizację roboczego stanowiska pracy fryzjera damskiego i męskiego.
 34. Opisz, jakie znaczenie ma dezynfekcja narzędzi i przyborów.
 35. Omów wentylację zakładu fryzjerskiego.
 36. Omów pojęcie ergonomii.
 37. Do czego służą aparaty do sterylizacji narzędzi i przyborów?
 38. Jakie urządzenia sanitarne i elektryczne znajdują się w zakładzie?
 39. Co to jest sterylizator kulkowy i do czego służy?
 40. Wymień długości nożyczek do strzyżenia.
 41. Wymień rodzaje brzytew, omów ich budowę i wskaż różnice.
 42. Wymień narzędzia do prostowania włosów.
 43. Jak przygotować narzędzia do sterylizacji, a jak do dezynfekcji?
 44. Jakie środki ostrożności należy zachować podczas obsługi instalacji i aparatury elektrycznej?
 45. Wskaż elementy maszynki do strzyżenia, które służą do przecinania włosa?
 46. Jak nazywała się fryzura późnego rokoka, do której wykonania należało użyć konstrukcji z drutu?
 47. Opisz oznakowanie na profesjonalnej suszarce do włosów informujące o jej bezpieczeństwie.
 48. Wskaż różnice pomiędzy brzytwą i temperą.
 49. Omów zastosowanie szczotek okrągłych.
 50. Wskaż różnice pomiędzy nożyczkami i degażówkami.
 51. Co to jest pałeczka Kalamis i do czego służy?
 52. Jaką szczotką wykonasz modelowanie fryzury klasycznej?
 53. Podaj zastosowanie grzebienia z wygiętym grzbietem.
 54. Podaj zastosowanie menzurki.
 55. Omów budowę lokówki.
 56. Jak nazywamy aparat do sterylizacji narzędzi?
 57. Jak wyglądało żelazko marcelowskie?
 58. Na czym polega konserwacja przyborów i narzędzi fryzjerskich?
 59. Co to jest nóż chiński?
 60. Co to jest  jedwab i do czego służy?
 61. Jakim grzebieniem posługujemy się podczas strzyżenia?
 62. Jakiego grzebienia nie wolno używać podczas wykonywania zabiegów chemicznych?
 63. Jakie znasz rodzaje nożyczek używanych w pracy fryzjera? Jakie są ich rozmiary?
 64. Co to jest karkówka? Podaj jej zastosowanie.
 65. Czy grzebień-szpikulec – można używać podczas strzyżenia?