Czasowe zamknięcie zakładu, a formalności wobec pracownika młodocianego.

Informacja otrzymana ze Związku Rzemiosła Polskiego dotycząca formalności, jakie powinni dopełnić pracodawcy względem młodocianych pracowników w przypadku podjęcia decyzji o czasowym zamknięciu zakładu na czas pandemii koronawirusa.

Czasowe zamknięcie zakładu np. salonu fryzjerskiego nie oznacza jego likwidacji, ani też nie stanowi o zawieszeniu działalności gospodarczej do czego wymagane jest dopełnienie stosownych wymogów prawnych.
Przypadek czasowego „zamknięcia” i nie świadczenia usług nie zwalnia pracodawcy z obowiązków, jakie wynikają z zawartych umów o pracę, w tym także zawartych z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego.

Młodociani pracownicy powinni otrzymać 100% wynagrodzenia.
Przepis art. 81 § 1 Kodeksu pracy stanowi bowiem, że: „Pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania – 60% wynagrodzenia. W każdym przypadku wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów” (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141, ze zm.).

Pracodawcy, którzy podjęli decyzje o zwolnieniu młodocianych pracowników z obowiązku świadczenia pracy w okresie zawieszenia zajęć w szkole branżowej I stopnia, ustalonym przez Ministra Edukacji Narodowej, powinni potwierdzić to zwolnienie zaświadczeniem/oświadczeniem włączonym do akt pracowniczych i na liście obecności pracowników odznaczać dni, których dotyczy przedmiotowe zwolnienie.

Pracodawcy powinni zadbać o te formalności, aby składając wniosek o dokonanie refundacji wypłaconych wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie dysponowali pełną dokumentacją.

Poniżej zamieszczamy do wykorzystania wzory stosownych oświadczeń pracodawców:

– wzór oświadczenia na czas zagrożenia epidemicznego
– wzór oświadczenia na czas stanu epidemii

Źródło: http://www.crr.pl/sprawyczlonkowskie.php