Statut – II. Zadania Cechu

§ 5

 1. Zadaniem Cechu jest utrwalanie więzi środowiskowych, postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodu, a także prowadzenia na rzecz członków działalności społeczno-organizacyjno kulturalnej, oświatowej i gospodarczej, a także reprezentowanie interesów członków wobec organów administracji i sądów.
 2. Do zadań Cechu należą w szczególności:
  1. utrwalanie więzi środowiskowych i postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodowej,
  2. prowadzenie wśród członków pracy społeczno-organizacyjnej mającej na celu szerzenie zasad etyki zawodowej oraz prawidłowego i rzetelnego wykonywania zawodu.
  3. współpraca z organizacjami politycznymi i społecznymi, zwłaszcza w dziedzinie podnoszenia świadomości społeczno – politycznej członków,
  4. reprezentowanie interesów członków wobec terenowych organów administracji i sądów oraz organizacji społecznych i gospodarczych,
  5. prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie edukacji oświatowej i zawodowej, organizowania pokazów, konkursów i mistrzostw fryzjerskich ogólnopolskich i międzynarodowych, sprzedaży hurtowej perfum i kosmetyków, sprzedaży detalicznej kosmetyków i artykułów toaletowych, pozostałej sprzedaży detalicznej oraz prowadzenie Muzeum Fryzjerstwa Artystycznego
  6. przedstawianie, właściwym terenowym organom administracji państwowej, wniosków dotyczących zadań rzemiosła oraz środków niezbędnych dla wykonywania tych zadań,
  7. badanie i ocena sytuacji oraz warunków pracy rzemiosła na terenie działania Cechu, stanu wykorzystania jego możliwości usługowych i produkcyjnych,
  8. udzielanie członkom pomocy w drodze udzielania porad i informacji, wystąpień i interwencji,
  9. udzielanie informacji o usługach świadczonych przez członków oraz ich możliwościach produkcyjnych,
  10. rozpatrywanie skarg na działalność członków
  11. popieranie i rozwijanie postępu technicznego i gospodarczego w rzemiośle, otaczania opieką członków pracujących nad wynalazczością i usprawnieniami technicznymi, organizowanie i popieranie klubów postępu technicznego, popieranie rozwoju działalności artystycznej, organizowanie konkursów, wystaw, pokazów oraz muzeów,
  12. współdziałanie z jednostkami naukowo-badawczymi, zwłaszcza w zakresie udostępniania członkom nowych technologii, wymiany doświadczeń, projektów wynalazczych wraz z informacją o możliwościach ich zastosowania przez członków,
  13. organizowanie pomocy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych członków i zatrudnionych przez nich pracowników,
  14. wykonywanie na podstawie upoważnienia właściwej Izby Rzemieślniczej, zadań z zakresu nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych zatrudnionych w zakładach prowadzonych przez członków Cechu,
  15. zgłaszanie kandydatur przedstawicieli Cechu w Powiatowej Radzie Zatrudnienia,
  16. organizowanie pomocy instruktażowej i szkoleń w zakresie BHP oraz warunków sanitarno-epidemiologicznych,
  17. organizowanie działalności socjalnej, kulturalnej i oświatowej dla członków i ich rodzin oraz dla uczniów i pracowników Cechu i zakładów, a także członków ich rodzin,
  18. delegowanie przedstawicieli rzemiosła do organów kolegialnych, w których udział przedstawicieli rzemiosła przewidują przepisy szczególne, oraz do organizacji społecznych, w pracy których uczestniczy rzemiosło,
  19. dokonywanie, na wniosek osób zainteresowanych, fachowej oceny pracy wykonywanej przez członków Cechu i wydawanie w tym rzemiośle opinii,
  20. prowadzenie działalności w zakresie zaopatrywania członków Cechu, w materiały  do wykonywanie usług,
  21. prowadzenie obsługi informacyjnej wobec członków Cechu z zakresu spraw dotyczących działalności gospodarczej,
  22. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.