Statut – Postanowienia ogólne

§ 1

  1. Cech Fryzjerów i Rzemiosł Różnych w Warszawie, z zastrzeżeniem postanowień § 6 ust. 3, jest dobrowolną społeczno-zawodową organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła.
  2. Cech jest terenową strukturą Związku Rzemiosła Polskiego jako reprezentatywnej organizacji pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i Wojewódzkich Komisji Dialogu Społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2001 r. nr 6, poz. 56; nr 42, poz. 475; nr 100, poz. 1080).
  3. Cech posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. Nr 17, poz. 92; z 1997 r. nr 121, poz. 769 i 770; z 2001 r. nr 129, poz. 1445), zwanej w dalszych postanowieniach niniejszego Statutu „ustawą z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle”, ustaw wymienionych w ust. 2 oraz niniejszego Statutu.

§ 2

  1. Cech prowadzi działalność na terenie m. st. Warszawy i województwa mazowieckiego w zakresie następujących rzemiosł: fryzjerstwo, kosmetyka, manicure, pedicure, strzyżenie i pielęgnacja zwierząt oraz pozostałych rzemiosł.

§ 3

  1. Cech nosi nazwę: CECH FRYZJERÓW i RZEMIOSŁ RÓŻNYCH.
  2. Siedzibą Cechu jest Warszawa.

§ 4

  1. Cech jest członkiem Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości na zasadzie dobrowolności.