Stawki opłat za egzaminy

Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie informuje, że zgodnie z ustawą o rzemiośle (Dz. U. z 2019r., poz. 1495) zostały ustalone nowe stawki opłat za egzaminy w 2020 r.

Stawki opłat za egzaminy w 2022 roku wynoszą:

  • Egzamin mistrzowski – 1.521,43 zł
  • Egzamin czeladniczy – 760,71 zł
  • egzamin sprawdzający – 271,68 zł
  • egzamin poprawkowy – 50% stawek właściwych dla egzaminu mistrzowskiego, czeladniczego lub sprawdzającego.
  • Za wycofanie dokumentów złożonych do egzaminu mistrzowskiego, czeladniczego i sprawdzającego potrąca się 50% opłaty wniesionej za dany egzamin. Opłata nie będzie i jeżeli Wpłacający wycofa dokumenty przed wysłaniem zawiadomień o terminie egzaminu, tj. co najmniej  14 dni przed terminem egzaminu (Uchwała nr XXXIV/2/16 Zarządu MIRIP z 13.01.2016 r.).
  • Duplikaty – 26,00 zł
  • Wysłanie listem poleconym dokumentów takich jak: świadectwo czeladnicze, dyplom mistrzowski, zaświadczenie o zdaniu egzaminu sprawdzającego oraz duplikatów i dyplomów oraz świadectwa ozdobnych –  20,00 zł. 

Opłaty można wnosić w kasie MIRiP Warszawa, ul. Smocza 27 lub przelewem na konto:
BNP Paribas Bank Polska S.A.
25 1600 1462 1029 2156 6000 0002

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, zawód i dokument którego dotyczy opłata.