Dokumenty wymagane do egzaminu mistrzowskiego

  1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu mistrzowskiego pobierz
  2. Fotografia (aktualna, czytelnie podpisana, format legitymacyjny/dowodowy).
  3. Dokument kwalifikacji zawodowych (np. świadectwo czeladnicze).
  4. Dokument(y) potwierdzający(e) wymagany okres wykonywania zawodu.
  5. Świadectwo ukończenia co najmniej szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej.
  6. Dowód opłaty egzaminacyjnej.

Za  egzamin mistrzowski można dokonywać wpłat w kasie MIRiP Warszawa, ul. Smocza 27 lub  na konto bankowe:
Bank PKO S.A. V Oddział Warszawa 90124010661111000000061867,
z dopiskiem – imię i nazwisko zdającego, zawód w jakim zdaje egzamin.

Należy przedstawić oryginały dokumentów wraz z kopiami w celu ich uwierzytelnienia przez MIRiP w Warszawie lub Cech.