Członkowie – ich prawa i obowiązki

§ 6

 1. Członkami Cechu mogą być osoby fizyczne oraz wspólnicy spółek cywilnych osób fizycznych prowadzący działalność gospodarczą na warunkach określonych w ustawie z dnia 22 marca 1989r., o rzemiośle w zakresie określonym w § 2.
 2. Członkami Cechu mogą być również inne osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą nie spełniające warunków określonych w ustawie z dnia 22 marca 1989r. o rzemiośle, jeżeli złożą deklarację i zostaną przyjęci do Cechu na czas określony, nie krótszy niż 3 (trzy) lata.
 3. Osoba wykonująca działalność gospodarczą na warunkach określonych w ustawie z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle i zatrudniająca pracowników w celu przygotowania zawodowego w rzemiośle, obowiązana jest uzyskać członkostwo Cechu, o ile nie jest członkiem właściwej Izby Rzemieślniczej, a działalność tę prowadzi na terenie określonym w § 2.
 4. Osoby, które nabyły członkostwo w Cechu na podstawie przepisów obowiązujących przez wejściem w życie niniejszego Statutu, zachowują swe uprawnienia członkowskie do czasu  ich wygaśnięcia, w wypadkach określonych w tym Statucie.

§ 7

 1. Warunkiem przyjęcia na członka Cechu jest złożenie deklaracji.  Deklaracja powinna być podpisana przez zainteresowanego, zawierać jego imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz  oświadczenie dotyczące gotowości uiszczania składek członkowskich.
 2. Organem uprawnionym do przyjmowania członków jest Zarząd.
 3. Uchwała w sprawie przyjęcia powinna być podjęta najpóźniej w ciągu miesiąca od dnia złożenia deklaracji.
 4. Osoby, które nabyły członkostwo w Cechu z mocy ustawy o wykonywaniu i organizacji    rzemiosła zachowują uprawnienia członkowskie jeżeli spełniają warunki określone w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle.

§ 8

 1. O decyzji przyjęcia lub odmowy przyjęcia na członka Cechu zawiadamia się pisemnie zainteresowanego w ciągu 2 tygodni od dnia jej podjęcia. Zawiadomienie o odmowie  przyjęcia powinno zawierać uzasadnienie.
 2. Od odmownej decyzji Zarządu zainteresowanemu służy odwołanie do Walnego Zgromadzenia w ciągu 14 dni od daty doręczenia. Odwołanie powinno być rozpatrzone przez Walne Zgromadzenie na najbliższym zgromadzeniu, nie później niż w ciągu roku od daty jego złożenia.

§ 9

 1. Członkowie mają prawo do:
  1) korzystania z pomocy i świadczeń Cechu w zakresie określonym w § 5 Statutu,
  2) wybierania i wybieralności do organów Cechu,
  3) zgłaszania wniosków zmierzających do usprawnienia Cechu,
  4) wnoszenia odwołań do uchwał Zarządu Cechu dotyczących praw członka do Walnego Zgromadzenia,
  5) obecności na obradach organów Cechu przy rozpatrywaniu odwołań, stawianych im zarzutów i skarg oraz do udzielania wyjaśnień,
  6) wglądu w protokoły Walnych Zgromadzeń i roczne sprawozdania Zarządu Cechu, protokoły i pisma pokontrolne oraz sprawozdania z wykonania zleceń,
  7) uzyskiwanie informacji od organów Cechu na Walnych Zgromadzeniach, zebraniach Sekcji Cechowych lub innych formach o działalności Cechu, jago wynikach oraz zamierzeniach.
 2. Nie ma prawa wybieralności członek Cechu, który:
  1) został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem Sądu Powszechnego,
  2) został pozbawiony prawa wybieralności prawomocnym orzeczeniem Sądu Cechowego,
  3) zalega z wpłaceniem składki cechowej powyżej trzech miesięcy, mimo wezwania, o którym mowa w § 25 ust. 3 Statutu,
  4) nie posiada kwalifikacji zawodowych, o których mowa w ustawie z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle.

§ 10

 1. Członkowie Cechu obowiązani są:
  1) przestrzegać prawa, etyki i godności zawodowej oraz zasad współżycia społecznego,
  2) stosować się do przepisów Statutu oraz uchwał organów organizacji rzemieślniczych,
  3) regularnie wpłacać składki cechowe w obowiązującej wysokości,
  4) poddawać kontroli działalność nowego zakładu w zakresie postrzegania zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła,
  5) podnosić jakość usług oraz kulturę obsługi klientów,
  6) rzetelnie, sumiennie i terminowo wykonywać zlecone przez klientów prace, a w razie reklamacji w ten sam sposób rozpatrywać je i załatwiać.

  § 11

 1. Członek Cechu jest obowiązany w ciągu 30 dni zawiadomić Cech o zaniechaniu wykonywania rzemiosła lub o przeniesieniu siedziby zakładu rzemieślniczego poza  teren działalności Cechu.

§ 12

 1. Członkostwo Cechu ustaje na skutek:
  • wystąpienia,
  • wykreślenia,
  • wykluczenia,
  • śmierci.

§ 13

 1. Członek Cechu może wystąpić z niego za wypowiedzeniem. Wypowiedzenie powinno być dokonane pod nieważnością w formie pisemnej.
 2. Wystąpienie członka z Cechu następuje po upływie 3 miesięcy od dnia zgłoszenia   pisemnego wypowiedzenia do Zarządu Cechu, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło   wypowiedzenie.

§ 14

 1. Wykreślenie członka z Cechu następuje w przypadku utraty przez Niego statutowych  uprawnień do zrzeszania się w Cechu.

§ 15

 1. Uchwałę o wykreśleniu członka podejmuje Zarząd.

§ 16

 1. O wykreśleniu członka Cech obowiązany jest powiadomić zainteresowanego listem  poleconym w ciągu 14 dni od daty podjęcia decyzji oraz podać uzasadnienia wraz z pouczeniem o możliwości odwołania się.
 2. Uchwała w sprawach określonych w ust. 1 staje się skuteczna z datą doręczenia zainteresowanemu zawiadomienia o wykreśleniu wraz z uzasadnieniem. Zawiadomienie zwrócone na skutek nie zgłoszenia przez członka zmiany podanego przez niego adresu ma  moc prawną doręczenia.
 3. Członkowi wykreślonemu przysługuje prawo odwołania się w sposób i w terminie   określonym w § 59 Statutu.
 4. Członek wykreślony ma prawo być obecny na Walnym Zgromadzeniu w czasie rozpatrywania jego odwołania i popierać je oraz składać wyjaśnienia.
 5. O terminie Walnego Zgromadzenia, na którym ma być rozpatrzona sprawa odwołującego   się, powinien być on zawiadomiony przez Zarząd pod wskazanym przez siebie w odwołaniu       adresem w sposób określony w § 24 ust. 1 Statutu.
 6. W przypadku uwzględnienia przez Walne Zgromadzenie odwołania od uchwały Zarządu w sprawie wykreślenia – zainteresowany zachowuje ciągłość członkostwa w Cechu.

§ 17

 1. Wysokość składki członkowskiej ustala Walne Zgromadzenie uwzględniając finansowanie działalności organizacyjno-samorządowej Cechu i inne jego wydatki oraz wydatki na działalność statutową organizacji, której Cech jest członkiem. Walne Zgromadzenie może upoważnić Zarząd Cechu do ustalenia wysokości składki cechowej w okresie między  Walnymi Zgromadzeniami. O wysokości składki cechowej Cech zawiadamia członków ze wskazaniem podstaw ustalenia składki oraz terminów jej płatności.
 2. Nieuregulowane składki w ciągu 3 miesięcy podlegają ściągnięciu w trybie postępowania   sądowego.

§ 18

 1. Uchwałą Walnego Zgromadzenia można nadać godność Honorowego Starszego lub Honorowego Członka Zarządu Cechu osobom, które położyły szczególne zasługi dla Cechu lub rozwoju rzemiosła, a nie prowadzą zakładów  rzemieślniczych.
 2. Osoby posiadające tytuły honorowe mają prawo brać udział w Walnych Zgromadzeniach z  głosem doradczym oraz korzystać ze świadczeń socjalnych i kulturalnych Cechu w zakresie przysługującym członkom.

§ 18 a

 1. Osoba prawna, której profil działalności obejmuje bądź związany jest z celami i zadaniami Cechu może zostać członkiem wspierającym.
 2. Członek wspierający ma obowiązek udzielać Cechowi pomocy finansowej oraz opłacać zadeklarowaną składkę członkowską w wysokości nie mniejszej niż uchwalona przez Walne Zgromadzenie.
 3. Członek wspierający ma prawo brać udział przez swojego przedstawiciela w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym.
 4. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Cechu na podstawie pisemnej deklaracji.
 5. Członek wspierający obowiązany jest przestrzegać postanowień Statutu Cechu i uchwał władz Cechu oraz terminowo wywiązywać się z zadeklarowanych świadczeń.