Kategoria: Uczniowskie

Wynagrodzenie młodocianego pracownika

Wynagrodzenie brutto pracowników młodocianych od 1.XII.2018 do 28.II.2019

Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS. Przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2018 r. wyniosło – 4.580,20 zł (Mon. Pol. z 2018 r. poz. 1100).

I rok nauki – nie mniej niż 4% ww. wynagrodzenia 183,21 zł
II rok nauki – nie mniej niż 5% ww. wynagrodzenia 229,01 zł
III rok nauki – nie mniej niż 6% ww. wynagrodzenia 274,81 zł

Praktyki zawodowe u Mistrzów Fryzjerstwa

Podpisując umowę przez Cech masz zagwarantowane:

  • naukę pod okiem najbardziej doświadczonych mistrzów,
  • 36 miesięcy nauki w trakcie której zdobędziesz bardzo konkretne umiejętności z zakresu strzyżenia, koloryzacji, stylizacji i kręcenia włosów,
  • pensję i ubezpieczenie (Dziennik Urzędowy RP „Monitor Polski” (§ 19 rozporządzenia z 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania),
  • bardzo dobre przygotowanie do egzaminu czeladniczego, po zdaniu którego masz uprawnienia zawodowe niemal na cały świat.

Zgłoś się już dziś